การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Textile Product Sewing

         1.1  รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บ          1.2  เข้าใจกระบวนการสร้างแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ           1.3 เข้าใจการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การเย็บส่วนประกอบผลิตภัณฑ์          1.4 เข้าใจวิธีการสร้างแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ             1.5  เข้าใจวิธีการสร้างแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก             1.6 มีทักษะในการสร้างการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ของใช้ ของที่ระลึก    
 
           เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บ การทำแบบตัดผลิตภัณฑ์การทำตะเข็บ การตัดเย็บส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บ การทำแบบตัดผลิตภัณฑ์การทำตะเข็บ การตัดเย็บส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก
 -    อาจารย์ผู้สอน ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน     -    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.2.1  บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของจิตสาธารณะในวิชาชีพ  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.2.2 บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหา จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.2.2  ฉายสื่อภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับกิจกรรมจิตสานึกสาธารณะในวิชาชีพ 1.2.3  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะภายในห้องเรียน 
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2.1 บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับเนื้อหาของการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2.2.2 การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2.2.3 การวิเคราะห์ และให้นาเสนอกรณีศึกษา เกี่ยวกับการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงาน  
3.1.1 มีทักษะในการนำความรู้ในการปฏิบัติจากการการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอและประยุกต์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้หลายรูปแบบ  ทั้งทางด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 
3.2.1   มอบหมายงาน และการให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานกลุ่มที่ให้ปฏิบัติและประยุกต์วิเคราะห์ผลงาน และแก้ไขปัญหา 3.2.2   การศึกษาค้นคว้ารายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3.1 ประเมินจากการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหัวเรื่อง
4.1.1   สามารถใช้ความรู้พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการนำความรู้การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทำงานแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
4.3.1 ประเมินจากการร่วมจัดกิจกรรมกลุ่ม และการรายงานผลของการจัดกิจกรรม 4.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จากระบบสารสนเทศและ  นำเสนอโดยรูปแบบวิธีการและสื่อสารที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากผลการหาข้อมูลที่ถูกต้องจากวิธีการและสื่อสาร ระบบสารสนเทศ 5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอ และวิธีการนำเสนอด้วยวิธีการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1. คุณธรรม จริยธรรม 1. คุณธรรม จริยธรรม 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 43041032 การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 3.1 5.2 การปฏิบัติงานและผลงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนาเสนอรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1 4.2 การเข้าชั้นเรียน การทางานกลุ่ม และผลการทางาน ทักษะในการสร้างสัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.จุติกาญจน์ ภากรเกียรติสกุล.  การตัดเย็บกระเป๋าผ้า. วาดศิลป์, บจก. 2553 2.จิตรพี ชวาลาวัณย์. ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อแกรมมี่, 2539.  3.รสสุคนธ์ วิว.  กระเป๋าผ้าขาวม้าอินเทรนด์.  เพชรการเรือน, สนพ. 2556 4.พินทุสร สาระอ่อน.  กระเป๋าผ้า : Stationary Case.  กรุงเทพฯ: แม่บ้าน, บจก.สนพ. มปป 5.ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์. ออกแบบสิ่งทอ .กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร์, สนพ.  2552 6.สุนันท์ ชูนวน.โครเชต์กระเป๋าถักใบเล็ก.  กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, บจก.  2555     7.อิโนะอุเอะ มามิและโคสะไค คุมิโกะ .ตุ๊กตาผ้าสักหลาด ทำง่ายแบบน่ารัก 100 แบบ. กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก. มปป 8. ปกรณ์ วุฒิยางกูร. คู่มือช่างเสื้อ กรุงเทพมหานคร: พับพิธการพิมพ์, ม.ป.ท. 9. วนิทร สอนพรินทร์. การทำแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า. กรุงเทพฯ: เกียรติกรการพิมพ์,  2005. 10.  อารยะ ไทยเที่ยง. ลวดลายแบบปัก. กรุงเทพมหานคร  : โอเดียนสโตร์, 2547. หน้า 6, 38, 47. 11. Bina Abling and Kathleen Maggio. Integrating Draping, Drafting, & Drawing.   ed. New  York:  Fairchilol  Publication,  2009.   12. Hollen Normar and Kundel J. Carolyn, Pattern Marking.   ed. USA: Macmillasn, 1993. 13. Metric Pattern Cutting.   ed. Great Britain: The University Press, 1992. 14. Rohr, M. Pattern Drafting & Grading. Rev  ed. Montclair, N.J. : Rohr, 1992.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้      1.1การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน      1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 2.2 การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียน 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้      3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด      3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียน รู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบผลการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 การประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา