การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer Programming 1

1.1 เข้าใจส่วนประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 เข้าใจคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.3 มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหน้าที่ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม การแทนค่าอินทิเจอร์ ค่าจำนวนจริง ค่าคาแรคเตอร์ คำสั่งชนิดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์เลขคณิต คำสั่งกำหนดค่านิพจน์ตรรกศาสตร์ การเรียงลำดับ การทำซ้ำ อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย แนวคิดการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ และรูปแบบของโปรแกรมที่ดี การพัฒนาอัลกอริธึม
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความสำคัญในการศึกษาการเขียนโปรแกรม สามารถวิเคราะห์และพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในองค์กรธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจ
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
- อภิปรายผลงาน
- การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
- การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาและตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลการวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม
- ประเมินผลการอภิปรายผลงาน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของวิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานข้อมูลแบบต่าง ๆ การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ในองค์กร
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
- การอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีวิจารณญาณในการออกแบบการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรธุรกิจ
บรรยาย ให้แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัด และการอภิปรายในชิ้นงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำการออกแบบและเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ให้ตรงกับบุคคลที่จะต้องใช้ภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ
นำเสนอผลงานของแบบฝึกหัดและตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบโปรแกรมที่ดีได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์การเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและสารสนเทศที่ถูกต้อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบงานที่ให้นักศึกษาสามารถเพื่อเทคนิคการเขียนโปรแกรมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
- นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
- ตรวจผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1, 3, 4, 13 1, 3, 4, 16 15%
2 2.1 นำเสนอ อภิปราย 2 5%
3 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 สอบกลางภาค 8 25%
4 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2 แบบฝึกปฏิบัติ 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 20%
5 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 สอบปลายภาค 17 25%
6 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทุกสัปดาห์ 10%
ไกรศร ตั้งโอภากุล,กิตินันท์ พลสวัสดิ์, "คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์". ไอดีซี พรีเมียร์, บจก., 2556.
ธีรวัฒน์  ประกอบผล, “คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์”  กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2556.
พิรพร  หมุนสนิท. พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ. บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ม จำกัด.
ผศ.วัฒนา พันลำเจียก และคณะ.  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  บริษัททริปเพิ้ล เซเว่น มัลติเทค จำกัด,   2547.
เอกพันธ์ คำปัญโญ, รศ.ธีรวัฒน์  ประกอบผล. หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.  บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2552.
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C
ไม่มี
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-  การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-  ผลการสอบ 
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
-  การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
-  การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
-  การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอและผลการสวนสอบในผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4