โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering Project

สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ โดยการนำหลักการทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และศาสตร์ด้านอื่นๆมาประกอบ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์ของประเทศต่อไป
เพื่อให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิจัย แก้ปัญหาและเพิ่ม ศักยภาพในระบบโลจิสติกส์ โดยมีการนําเสนอผลงานทางการวิจัยและจัดทําเป็นรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตาม หลักของการเขียนรายงาน
จัดทําโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยดําเนินการต้อเนื่องจากหัวข้อในรายวิชาสัมมนาวิศวกรรม โลจิสติกส์หรือสหกิจศึกษา และมีการนําเสนอโครงการ โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ หลักการเขียนรายงาน เช่นการใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
สามารถนัดหมายอาจารย์ประจำวิชาได้ตลอดช่วงการทำโครงงาน
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1  มีวินัย  ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.2  แสดงความซื้อสัตยสุจริตอยางสม่ำเสมอ
1.1.3  ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.1 ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
1.2.2  อธิบายระเบียบและวิธีการทํางานวิจัยที่ถูกตอง
1.2.3  เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.1  การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา
1.3.2  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและตรวจเอกสารอางอิงในเลมงานวิจัย
1.3.3  ประเมินผลจากวัตถุประสงค และประโยชนของงานวิจัย
2.1.1  เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส
2.1.2  สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได
2.2.3   เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของโลจิสติกส์
2.2.1  ฝกใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการรวบรวมเนื้อหาองคความรูทางดานโลจิสติกส
2.2.2   แนะนําวิธีการและใหความรูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปแกไขปญหาและเพิ่มศักยภาพในงาน ดานโลจิสติกส
2.2.3   ฝกใหนักศึกษาสามารถนําเอาหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส มาประยุกตใชกับงานดานโลจิสติกสได
2.3.1 ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
2.3.2  ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชแกไขปญหาและเพิ่มศักยภาพในงานโลจิสติกส
2.3.3 ประเมินจากการตรวจเอกสารอางอิงในเลมงานวิจัย
3.1.1   มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมาตลอดจนสามารถนํา ความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
3.1.2   สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยางเหมาะสม
3.1.3   มีความใฝหาความรู
3.2.1  ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรค เพื่อนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานวิจัย
3.2.2  นําเสนอตัวอยางงานวิจัยที่ตีพิมพทางดานโลจิสติกส ที่สามรถแกไขปญหาและเพิ่มศักยภาพ ทางดานโลจิสติกส
3.2.3  ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
3.3.1  ประเมินจากแบบรายงานการวิเคราะหสถานการณ และการแกไขปญหาทางดานโลจิสติกส
3.3.2  ประเมินผลจากงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทางดานโลจิสติกส
3.3.3  ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับการแกไขปญหามาแลว
4.1.1  สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.1.2  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.3   สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4.1.4  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5  มีภาวะผูนํา
4.2.1  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมใหสามารถบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว
4.2.2  ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.2.3  แนะนําวิธีการคนควาและศึกษาของมูลทางดานโลจิสติกที่ทันสมัยใหเขาสถานการณในปจจุบัน

4.2.4  สอดแสรกเรื่องการมีมนุยษสัมพันธที่ดีและการทํางานรวมกับผูอื่น
4.2.5  กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําและผลัดกันเปนผูรายงาน
4.3.1  ประเมินผลผลงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3.2  ประเมินรายงานการแบงหนาที่ในการทําโครงงานที่เกี่ยวกับดานโลจิสติกส
4.3.3  ประเมินจากรายงานการนําเสนอโครงงานทางดานโลจิสติกส
4.3.4  ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของของนักศึกษา
4.3.5  สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการนําเสนอรายงานทางดานโลจิสติกส
5.1.1   มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการสื่อสาร ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
5.1.3   มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจนนําเสนอ ขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
5.1.4  ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
.2.1  ฝกใหนักศึกษานําเสนอวิธีการแกปญหาและจัดทําแบบรายงานดวยหลักการใชภาษาไทยที่ถูกตอง


5.2.2  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซตสื่อการสอน E- Learning
5.2.3  สงเสริมวิธีการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือมาใชในงานทางดานโลจิสติกส

5.2.4  สงเสริมใหใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อนําเสนอในการแกไขปญหาทางดานโลจิสติกส
5.3.1  ประเมินจากการนําเสนอ และรูปแบบรายงาน
5.3.2  ประเมินจากที่มาและแหลงอางอิงคของขอมูลที่ไดจากการคนควาในเลมรายงาน

5.3.3   มีวิธีการคํานวนทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชดําเนินงานการแกไขปญหา ทางดานโลจิสติกส
5.3.4   รับฟงการนําเสนอรายงานที่เปนภาษาอังกฤษจากนักศึกษา และตรวจสอบวิธีการเขียนแบบ รายงานดวยภาษาอังกฤษในเลมรายงานวิจัย
6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.1.2  มีทักษะในการการปฏิบัติงานเปนกลุม มีการแบงหนาที่รับผิดชอบ
6.2.1  ฝกนักศึกษาใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.2.2  ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความประณีต
6.3.1  ประเมินผลจากแบบรายงานการปฏิบัติงานและการจดบันทึกที่เกี่ยวกับงานทางดานโลจิสติกส
6.3.2 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
คู่มือการทำปริญญานิพนธ์