การศึกษานอกสถานที่งานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

Art and Creative Design Field Trip

           1.  รู้ความสำคัญของการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.  เข้าใจวิธีการบันทึกสิ่งที่มองเห็นจากการศึกษาดูงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
3.  เข้าใจวิธีการทำรายงานและการนำเสนอโครงงานที่ได้จากการศึกษาดูงาน
4.  มีทักษะในการเขียนบันทึกและทำรายงานรวมถึงการเสนอโครงงานที่จะนำมาพัฒนาด้านงานศิลปะและการออกแบบ

5.          5. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ทั้งในประเทศ
     และต่างประเทศ
 
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ต่อยอดในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ มีสามารถทำงานติดต่อ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการการเขียนบันทึกและทำรายงานรวมถึงการเสนอโครงงานที่จะนำมาพัฒนาด้านงานศิลปะและการออกแบบ
สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชา ทำวิทยานิพนธ์ด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์   รวมถึงการพัฒนาองค์กรที่นักศึกษาทำงาน การเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์ให้กับองค์กรที่นักศึกษาเข้าไปทำงานหลังจากจบการศึกษา
                      เสริมสร้างประสบการณ์และโลกทัศน์ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยการดูงานในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมงานพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ และเยี่ยมชมสำนักงานออกแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติ
                        Expanding students’ horizon and vision towards various art and creative design cultures in variety of areas. Student will provide rich resources for self-investigation and learning. Student will visit selected design communities in Thailand and abroad in order to study and exchange opinions with practitioners from different cultures.
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ทาง ไลน์ ทาง email address ของอาจารย์ผู้สอน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
นักศึกษาต้องมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อตามที่ระบุไว้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม ™

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ™
                 1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและ สิ่งแวดล้อม =

  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ™
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ใช้วิธีการสอนแบบ active learning มีกิจกรรมในชั้นเรียน และจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน

1.2.3 ฝึกปฏิบัติให้มีการสังเกต การฟัง และการบันทึกสิ่งที่มองเห็น ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน หรือ ประสบการณ์ตรงที่ได้ระหว่างการศึกษาดูงาน
การประเมินผล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงานที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   การเข้าร่วมศึกษาดูงาน  การตรงต่อเวลา การบันทึกข้อมูลระหว่างการศึกษาดูงาน
1.3.3   ประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอในชั้นเรียน
1.3.4   ผู้เรียนประเมินผลตนเอง และ ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
 
                นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เห็นจากการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร การจัดแสดงผลงาน โลกทัศน์ ™ เทคนิคในการทำงาน การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักออกแบบในสถานประกอบการและ วิธีการบันทึกในขณะที่ดูงาน People  Objects  Environment  Materials = บูรณาการศาสตร์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  มาใช้ในการนำเสนอ Projects  ™
 
  ใช้วิธีการสอน Outcome based Learning ผู้เรียนสามารถวางแผนการเดินทาง การติดต่อประสานงานในการศึกษาดูงาน การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการศึกษาดูงาน การนำเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรที่ไปศึกษาดูงาน หรือ พัฒนาสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเดินทางและการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม   
  
2.3.1   ใช้แบบทดสอบหลังจากศึกษาดูงาน มีการสอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2   ประเมินผลจากแบบบันทึกที่มอบหมายและประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2.3.3  ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินผลงานการสอนของอาจารย์    
พัฒนาความสามารถในการสร้างกรอบคิดในการนำเสนอ Project   ความสามารถในการสืบค้นเอกสาร การวางแผนงาน การปฏิบัติตัวมารยาททางสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะเข้าศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่าย ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการเรียน จากสื่อออนไลน์ที่ผู้สอนจัดทำ และการส่งงาน
3.2.1   บรรยาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเอง
3.2.2   การมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์วางแผนการศึกษาดูงาน วิธีการบันทึก
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร
3.2.3   มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ การบันทึก การสังเกต การปฏิบัติตัวมารยาททางสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะเข้าศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ประกอบการ
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการศึกษาดูงานเป็นการทำรายงาน การนำเสนอโปรเจคที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ต่อตัวนักศึกษา และต่อสถานประกอบการ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
3.3.2   วัดผลจากการคะแนนงานปฏิบัติและ การนำเสนอผลงาน
                      3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการเรียนทั้งเรียนในชั้นเรียนและขณะศึกษาดูงาน
                       4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้พูดและผู้ฟัง
4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบขณะเดินทางศึกษาดูงานและส่งงานตามที่มอบหมาย  
 4.1.4   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียน  การส่งงาน มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
4.2.1   ให้ผู้เรียนปฏิบัติการบันทึกในขณะศึกษาดูงาน ตามหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอในชั้นเรียน
           4.2.2  มอบหมายงานรายบุคคล เช่น เขียนความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการได้รับจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           4.2.3    นำเสนอรายงานและโครงงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสถานประกอบการ และ ต่อคณะ
            4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน (กิจกรรมรายบุคคล และ กิจกรรมกลุ่ม)
            4.3.2  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
            4.3.3   ประเมินจากนำเสนอหน้าชั้นเรียน     
              5.1.1   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
               5.1.2   พัฒนาทักษะในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
                5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารกันระหว่างศึกษาดู
             งาน  Scan และ Upload ส่งงานทาง  อินเทอร์เน็ต  การสนทนาในไลน์  ในอีเมล์   
              5.1.6   ทักษะในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
 5.2.1   กิจกรรม Active learning  
 5.2.2   นักศึกษาทำงานตามใบงานที่มอบหมาย
   5.2.3   นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
    5.2.4   มอบหมายให้ส่งผลงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทางอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน
                5.3.1   ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย
                5.3.2  ประเมินจากการนำเสนอ
                5.3.3   ประเมินจากการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ความรับผิดชอบตัวเองขณะศึกษาดูงาน การเป็นผู้ฟังที่ดี
          มีทักษะพิสัยในการปฏิบัติด้านการเขียนบันทึกในขณะศึกษาดูงานและจัดทำรายงานหลังจากศึกษาดูงาน  โดยประเมินจากผลงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีการนำเสนองาน 
                  ใช้วิธีสอนแบบ active learning ให้นักศึกษาร่วมวางแผนการเดินทาง  การเลือกสถานประกอบการ การขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ   การบันทึกข้อมูลระหว่างศึกษาดูงาน การนำเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากผลงานปฏิบัติของนักศึกษาที่มอบหมาย และ แนวคิดในการ นำเสนอโครงงานที่เป็นประโยชน์หลังจากการฝึกงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 MAAAC123 การศึกษานอกสถานที่งานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2, 2.3 3.1,3.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สอบกลางภาค ทำแบบทดสอบหลังเรียน สอบปลายภาค 1-7 8 9-15 16 10% 15% 10% 10%
2 3.1,3.2 4.1 4.2, 4.3, 4.4 5.1,5.2, 5.3 6.1,6.2,6.3 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ scan และ upload ส่งงานทันเวลา ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 5.1, 5.2, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
              Allan Wooddrow, 2018.  Field tripped. Scholatic Press.
              Ronald V. Morris, 2014.  The Field trip book.  Information Age publishing.
แบบบันทึก POEM สำหรับศึกษาดูงาน
เอกสารเว็บไซค์สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเมล์และเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตผู้เรียนขณะทำกิจกรรมศึกษาดูงาน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา การส่งงานการนำเสนองาน
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงแผนการสอน และเนื้อหาให้ทันสมัย
5.2   ปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21