สัมมนา

Seminar

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการจัดประชุมสัมมนา และการจัดฝึกอบรมทางด้านออกแบบ
             2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา
             3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดฝึกอบรมได้
             4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสนอประเด็นปัญหา ความสำคัญทางด้านออกแบบที่ผู้เรียนสนใจศึกษา
            5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการสัมมนา
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเขียนโครงการและการจัดสัมมนา การประเมินผล พัฒนาทักษะการพูด การนำเสนองาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  การนำเสนอหัวข้อโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม  การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน  
ศึกษาลักษณะและชนิดของการสัมมนา การตั้งหัวข้อการสัมมนา การเขียนโครงการสัมมนา  นำเสนอหัวข้อสัมมนาด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบ ครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งให้คำปรึกษาทาง Line และ ทาง email address ของอาจารย์ผู้สอน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต™ มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ™

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ =
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ =
กิจกรรมการทำงานกลุ่ม

1.2.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการจัดสัมมนาทางวิชาการ/ การฝึกอบรม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การรับหน้าที่ผู้นำ-ผู้ตาม ระหว่างทำกิจกรรม
=มีความรู้ในหลักการจัดสัมมนา  การพูดในที่ประชุมทางวิชาการ  =การเขียนโครงการสัมมนาทางวิชาการ การเขียนโครงการจัดฝึกอบรม  =การสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการและการฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยี  =สามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้นำมาจัดสัมมนา
อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอน คือ แบบการเรียนรู้ร่วมกัน
 ( Collaborative ) แบบอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion )  และแบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)  สอนวิธีการสร้างเครื่องมือประเมินผลการสัมมนาและวิเคราะห์ข้อมูล  ให้นักศึกษาสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติปฏิบัติ
2.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2   ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการ เน้นกระบวนการในการดำเนินงาน
=พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
=มีบทบาทมีส่วนร่วมในการสร้างข้อความรู้    รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้นำกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาทการทำงานและบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ในการสร้างข้อความรู้หรือผลงานกลุ่ม
3.2.1   มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนโครงการจัดสัมมนาและฝึกอบรม และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   มอบบทบาทในการเชิญวิทยากรบรรยาย และ เป็นผู้จัดสัมมนา ซึ่งผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้จากการค้นหาข้อมูล การฝึกพูดในที่ประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดสัมมนา 
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการสะท้อนแนวคิดในการจัดสัมมนา/จัดฝึกอบรม
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน=
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม=
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา =
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าหาเรื่องที่ต้องการจัดฝึกอบรม โดยศึกษาจาก video clip ในเว็บไซด์  you tube ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในระบบ sharing 
4.2.3   การนำเสนอรายงาน / การเชิญวิทยากรบรรยาย
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
 
5.1.1   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยการเขียนโครงการ และนำเสนอในชั้นเรียน  ในที่ประชุมวิชาการ และในสถานที่ที่จัดฝึกอบรม =
5.1.2   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลสัมมนาเชิงวิชาการและการฝึกอบรม™
5.1.3   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสนทนาใน Msn  การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น   Blog  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม=
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์   สื่อการสอน E- Learning และ เขียนโครงการ หลักการและเหตุผล
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการบรรยาย การอภิปรายและวิธีการอภิปรา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 43023040 สัมมนา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2, 2.3 3.1,3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 4 8 12 10% 15% 15%
2 3.1,3.2 4.1 4.2, 4.3, 4.4 5.1,5.2, 5.3 การศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ การทำงานกลุ่ม จัดสัมมนาทางวิชาการ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 5.1, 5.2, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
      ชาญ  สวัสดิ์สาลี. 2550. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน กพ.
      ณัฐพงศ์ เกศมาริษ.  2545. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
      ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์.  2543. การประเมินผลงานฝึกอบรม. กรุงเทพ.: เอ็กซเปอร์เน็ท.
      นนทวัฒน์  สุขผล. 2543. เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
      นิรันดร์  จุลทรัพย์. 2550. จิตวิทยา การประชุมอบรมสัมมนา. สงขลา: ศูนย์หนังสือม.ทักษิณฯ.
      สมชาติ  กิจจรรยา. 2544. สูตรสำเร็จการจัดฝึกอบรม. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
      สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์. 2543. สูตรสำเร็จการเป็นวิทยากร. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน กพ.
      สิทธิเดช  ลีมัคเดช.  2551.  สัมมนาน่าสนุก : คู่มือสำหรับนักจัดสัมมนา. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
      อรนุตฎฐ์  สุธาคำ.  2557.  สัมมนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. หนังสืออ่านประกอบวิชาสัมมนา.
                 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
เอกสาร pdf. วิชาสัมมนา  โดย อ.ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาคำ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น  http://www.youtube.com
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

 
การสัมภาษณ์นักศึกษา
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนในหลักสูตรอื่น
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงเนื้อหาทุกปี