พื้นฐานประติมากรรม

Foundation of Sculpture

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของงานประติมากรรมชนิดนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปประติมากรรม การสร้างงานประติมากรรมลักษณะเหมือนจริงและการสร้างงานประติมากรรมแบบสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการปั้นหรือวิธีการอื่นๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ในการนำความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการสร้างงานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว การสร้างานประติมากรรมลักษณะเหมือนจริงและสร้างงานประติมากรรมแบบสร้างสรรค์ มีทักษะนำไปใช้ปฏิบัติเป็นพื้นฐานการเรียนที่เกี่ยวข้อง
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของงานประติมากรรมชนิดนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปประติมากรรม การสร้างงานประติมากรรมลักษณะเหมือนจริงและการสร้างงานประติมากรรมแบบสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการปั้นหรือวิธีการอื่นๆ
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของงานประติมากรรมชนิดนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปประติมากรรม การสร้างงานประติมากรรมลักษณะเหมือนจริงและการสร้างงานประติมากรรมแบบสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการปั้นหรือวิธีการอื่นๆ
บรรยาย  ยกตัวอย่าง และสาธิตปฏิบัติงานประติมากรรม
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสร้างงานประติมากรรม
1. บรรยาย และยกตัวอย่างผลงาน
2. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดและเทคนิคการวาดในลักษณะต่างๆ
2. วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
2. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย (ทักษะวิชาชีพ)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTECE103 พื้นฐานประติมากรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-3.10, 3.11-4.10 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 10% 10%
2 1.1-4.10 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1-4.10 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. จีรพันธ์  สมประสงค์. การสร้างสรรค์ประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1) .          กรุงเทพฯ : 
2. ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ.ไทยวัฒนาพานิช,2539.
3. ทวีเดช จิ๋วบาง. ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:โอเดี่ยนสโตร์ 2537.
4. บุญเลิศ บุตรขาว. กายวิภาคฉบับนักศึกษาศิลปะ.(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,2541.
5. วิเชียร  อินทรกระทึก. ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2539.
6. สุชาติ เถาทอง. หลักการทัสนศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2536.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
     1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
     2. ผลการเรียนของนักศึกษา
     3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่      อาจารย์ประจำหลักสูตร
     2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบและการ                 ให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์