การออกแบบเครื่องจักรกล 2

Mechanical Design 2

1. เข้าใจพื้นฐานของการออกแบบเฟืองแบบต่างๆ
2. ออกแบบเฟืองแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. เข้าใจความหมายระบบรองลื่น และการหล่อลื่น
4. ออกแบบระบบรองลื่น และการหล่อลื่น
5. เข้าใจความส่วนประกอบของลูกปืนแบริ่ง
6. เลือกใช้ลูกปืนแบริ่งได้อย่างเหมาะสม
7. เข้าใจพื้นฐานระบบเบรคและระบบส่งกำลังผ่าน คลัทซ์ สายพาน และโซ่
8. ออกแบบระบบเบรก ระบบการส่งถ่ายกำลังผ่านคลัทช์ สายพาน และโซ่ ได้อย่างเหมาะสม
9. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียด สุขุมรอบคอบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ด้านชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล