กลศาสตร์เครื่องจักรกล

Mechanics of Machinery

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน และการวิเคราะห์ความเร็ว ความเร่งและแรงของกลไกและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน และการวิเคราะห์ความเร็ว ความเร่งและแรงของกลไกและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล กลไก และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรขบวนเฟืองและระบบกลไก การสมดุลในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล