การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและอื่น ๆ ที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุงหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริง และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

2. เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระบวนการการฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล