ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร

Technical and Mechanical Skills in Agriculture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับ  ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการสอน 


บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือ

จากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
1.2.2 อภิปรายกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานจริง
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
วิธีการประเมินผล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
                มีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ และพัฒนางานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร การเขียนรายงานตามหลักการที่ถูกต้อง
2.2 วิธีการสอน
             ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ และพัฒนางานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   ประเมินจากการนำเสนองานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2   ประเมินจากผลการดำเนินงาน และการรายงานโครงการฯ ที่ดำเนินงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้ทักษะด้านเครื่องจักรกลเกษตร และการแก้ปัญหา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ตามหัวข้องาน
 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1   จากการฝึกปฏิบัติ
3.3.2   การเข้าชั้นเรียน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.3   รายงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย


 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ การประเมินผล 2.1.1,3.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 7 17 20% 20% 2.1.2, 3.1.1 4.1.1, 4.1.3 ,5.1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50% 1.1.1,1.1.3, 2.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คณาจารย์ผู้สอนวิชาทักษะช่างเกษตร.  2529.  ชุดแบบเรียนวิชาทักษะช่างเกษตร.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  กรุงเทพมหานคร.
ประณต กุลประสูตร.  2525.  ช่างฝีมือเบื้องต้น 1(เทคนิคงานไม้).  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี,  ปทุมธานี.
ประณต กุลประสูตร.  2527.  ช่างฝีมือเบื้องต้น 2(เทคนิคงานปูน-คอนกรีต).  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี,  ปทุมธานี.
ประณต กุลประสูตร.  2527.  ช่างฝีมือเบื้องต้น 3(เทคนิคงานประปา).  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี,  ปทุมธานี.
ประณต กุลประสูตร.  2527.  ช่างฝีมือเบื้องต้น 4(เทคนิคงานสี).  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี,  ปทุมธานี.
พนม ภัยหน่วย.  2526.  เทคนิคงานไม้เบื้องต้น.  โอเดียนสโตร์,  กรุงเทพมหานคร.
พิภพ สุนทรสมัย.  2527.ช่างปูนก่อสร้าง.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),  กรุงเทพมหานคร.
พิภพ สุนทรสมัย.  2528.  ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),  กรุงเทพมหานคร.
พิภพ สุนทรสมัย.  2534.  การประมาณราคาก่อสร้าง.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),  กรุงเทพมหานคร.
. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ