ระบบสารสนเทศทางการตลาด

Marketing Information System

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจทางการตลาด
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การตลาดได้
1. เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานแก่นักศึกษาด้านการเรียนรู้และการวางแผนการใช้สารสนเทศทางการตลาดประกอบการตัดสินใจ 
2. เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีบทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศภายในองค์การในปัจจุบัน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
แนวคิด บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางการตลาด      การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาดและการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือมากกว่านั้น
มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
                      ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับการตลาดและการตัดสินใจ
ประเมินจากกรณีศึกษา
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
มอบหมายงานรายกลุ่ม
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงานโดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
จากรายงานและการนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล