วิจัยธุรกิจ

Business Research

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างการวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในทางธุรกิจ
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยทางธุรกิจ
1.3 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนำไปประกอบอาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
เพื่อสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินการวิจัยในปัจจุบัน
ศึกษาความสำคัญและขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการทำวิจัยธุรกิจ การจัดทำโครงการวิจัยธุรกิจเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาวิจัย จุดประสงค์วิจัย การออกแบบวิจัย การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำรายงานวิจัย ทั้งนี้ให้มีการปฏิบัติจริง
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น พร้อมกับปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
1.1.3 เป็นผู้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล
1.1.4 มีความอดทนและรับผิดชอบ
1.1.5 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
1.1.6 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
1.1.7 แต่งกายถูกระเบียบ ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
1.1.8 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย องค์กร และสังคม
1.1.9 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมได้
1.2.1 ใช้แนวการสอนแบบสื่อสารสองทาง (Two-way communication) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเนื้อหาสาระตามรายวิชา กระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นการกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย
1.2.2 ใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปรายกลุ่ม และการสืบเสาะข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาระดมสมองในการแก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีตัวอย่างตามประเด็นที่กำหนด
1.2.3 กำหนดสถานการณ์ ยกตัวอย่างจากกรณีตัวอย่าง ที่ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณของนักวิจัย และให้เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มุ่งเน้นการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ ไม่คัดลอกผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเด็ดขาด
1.2.4 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2.5 อภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และฝึกฝนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายผลการวิจัยที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานการวิจัยและรูปเล่ม
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
ในรายวิชา วิจัยธุรกิจ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ จำนวน 10 หน่วยเรียน ได้แก่
หน่วยที่ 1 บทนำสู่การวิจัย
หน่วยที่ 2 กระบวนการวิจัย
หน่วยที่ 3 การกำหนดปัญหาการวิจัย และการทบทวนวรรณกรรม
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัย
หน่วยที่ 5 ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
หน่วยที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยที่ 8 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
หน่วยที่ 9 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 10 การเขียนรายงานการวิจัย
2.1.2 สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้มาใช้ในการทำวิจัยได้
2.2.1 จัดกลุ่มนักศึกษา จำนวน 6 คนต่อกลุ่ม โดยความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นผู้กำหนดคณะทีมวิจัย เพื่อปฏิบัติการภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.2 ให้นักศึกษาคณะทีมวิจัยระดมความคิด เขียนผังความคิด เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยที่สนใจ และนำเสนออาจารย์ผู้สอน
2.2.3 บรรยายเนื้อหาทั้ง 10 บท โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามประเด็นสงสัย และมีกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเลือกแบบฝึกหัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท
2.2.4 ให้กลุ่มนักศึกษาคณะทีมวิจัย เขียนโครงร่างการวิจัย ส่วนเนื้อหาของรายงานวิจัย บทที่ 1-3 และนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ตามประเด็นปัญหาการวิจัยที่สนใจ และได้นำเสนอไว้
2.2.5 อภิปราย / การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนโดยนำข้อมูลจากการปฏิบัติการภาคสนามมาสรุปและนำเสนอ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลา
2.3.1 ประมวลความรู้ จากการเรียนโดยมุ่งเน้นการวัดหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาสาระ 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา คือ กลางภาคเรียน และปลายภาคการศึกษา โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจกลางภาคการศึกษา และแบบทดสอบวัดความรู้ปลายภาคการศึกษา
2.3.2 ติดตามความก้าวหน้าในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง
2.3.3 มโนทัศน์ของนักศึกษา ความสามารถในการร่วมอภิปราย และการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
3.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นการวิจัย มีการออกแบบการวิจัยด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามกระบวนการในการวิจัย
3.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาทำวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย
ความถูกต้องของรายงานการวิจัย และการสอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
4.1.1 ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
4.1.4 ความมั่นคงทางอารมณ์
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาการวิจัย
4.2.2 มอบหมายงานทั้งเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล
4.3.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่นักศึกษาได้ดำเนินการทำวิจัยภาคสนาม และจัดทำเป็นรูปเล่มนำเสนอ
4.3.2 ผลงานรายกลุ่มและรายบุคคล จากการอภิปรายกลุ่ม พฤติกรรมการทำงาน เป็นทีม และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปลความหมาย โดยจัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเอกสาร ตำรา ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.1.4 พัฒนาทักษะการนำเสนอ โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 บรรยาย การทำงานกลุ่ม มอบหมายงานโดยศึกษาค้นคว้า จากฐานข้อมูลออนไลน์
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอทั้งแบบบรรยาย และตาราง พร้อมบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.3 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากการทดสอบผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
5.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายทั้งเป็นงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
5.3.3 ประเมินจากการเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปเล่ม
6.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
6.1.2 ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล
5.1.4 ทักษะการนำเสนอ โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอทั้งแบบบรรยาย และตาราง พร้อมบอกแหล่งอ้างอิง
ุ6.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมายทั้งเป็นงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
6.3.2 ประเมินจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลการวิจัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ความเข้าใจ วัดผลการเรียนรู้โดยการทดสอบกลางภาค และปลายภาค สัปดาห์ที่ 9, 17 กลางภาค 40% ปลายภาค 20%
2 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ ประยุกต์ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน และมีการอภิปรายผล ประเมินจากรายงานการวิจัย และวิธีการนำเสนอผลการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย สัปดาห์ที่ 15-16 30%
3 จิตพิสัย และความรับผิดชอบ ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนและความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
โรจนา ศุขะพันธุ์.(2552). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2551). วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
- ฐานข้อมูล ThaiLis
Malay, S. (1980). Research Method in Extension Education. Delhi : Asiatic Printers.
De Vans, D.A. (1985). Surveys in Social Research. Sydney : Allen & Unwin Australia Pty Ltd.
Babbie, E. (1986). The Practice of Social Research. 10th edition California : Wadsworth Publishing Co.
Willeam G Zikmund. (1997) . Business Research. Methods. U.S.A.
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานตามรายละเอียดรายวิชาที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แล้วนำมาจัดทำเอกสารประกอบการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผล 
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการทบทวนเนื้อหาสาระที่ทำการสอน และกลยุทธ์การสอนที่นำมาใช้