พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

1. เพื่อให้นักศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจได้  
    1.  เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็น
        องค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
   2.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่
       เกี่ยวข้องในด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด  วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด  การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
Study of consumer behavior Factors influencing consumer behavior. The psychological factor Social determinants of consumers in the market. Analysis of behavior and decision-making process of the consumer marketing activities. The application of knowledge of consucer behavior in strategic marketing mix.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือมากกว่า
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
                      ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2    การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2    มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
-ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
-ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ประเมินจากกรณีศึกษา
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และ มอบหมายงานรายกลุ่ม
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงานโดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ประเมินจากรายงานและการนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล