เทศกาลและงานประเพณีไทย

Thai Festivals and Traditions

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเทศกาลและประเพณีไทยในแต่ละภาค ซึ่งจะกล่าวถึงสำคัญในแต่ละภาคของประเทศไทย สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และนักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศกาลและประเพณีไทยถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีวิชาความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ในเทศกาลและประเพณี ทั่วประเทศไทยและสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และนักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศกาลและประเพณีไทยถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
คำอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีวิชาความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ในเทศกาลและประเพณี ทั่วประเทศไทยและสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และนักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศกาลและประเพณีไทยถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรมจริยธรรม

Accountability ความรับผิดชอบ (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ)

บัณฑิตมีภาวะผู้นำ มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ดำรงความเป็นไทย มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม
วิธีการสอน ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย ü ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน ü   2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ ü   3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ü   5. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ ü   6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน ü
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย ü   2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน ü   3) ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน ü   4) กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก ü   5) ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน ü
ด้านความรู้

Ability ความรู้ความสามารถ (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ)

บัณฑิตมีความรู้ในสาระสำคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน

Accountability ความรับผิดชอบ (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ)

บัณฑิตมีภาวะผู้นำ มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ดำรงความเป็นไทย มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม
วิธีการสอน( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ ü   2. ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ ü   3. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ü   4. การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน ü   5. ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ ü   6. ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ ü
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน ü   2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค ü   3. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน ü   4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า ü

 
. ทักษะทางปัญญา
Brilliance ความเฉลียวฉลาด (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ)

บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพื่อคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล
วิธีการสอน ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย ü   2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม ü   3. การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา ü   4. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ ü   5. กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ü
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ ü   2. การสอบข้อเขียน ü   3. การเขียนรายงาน ü

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
Learning การเรียนรู้ (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ)

บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
วิธีการสอน ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ ü   2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม ü   3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา ü
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ü   2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) ü   3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน ü   4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ü   5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา ü
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Ability ความรู้ความสามารถ (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจฯ)

บัณฑิตมีความรู้ในสาระสำคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน
วิธีการสอน ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติผ่านการสอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ     2. ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน     3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน ü   4. บูรณาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ ü   5. ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ü

 
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ü   2. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน     3. ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ ü   4. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า ü
ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอน ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ ü   2. จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก ü   3. ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล ü

 
วิธีการประเมินผล ( ใส่เครื่องหมายให้ตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริง )
ใส่เครื่องหมาย üในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1. ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน ü   2. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ü   3. ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน ü
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.2.1.1 1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.2.1.1 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 2.2.1.1 1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์กรความรู้ในงานอาชีพ 1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ 2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่าวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 3. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
1 13011006 เทศกาลและงานประเพณีไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรม ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 4-10-15 20%
2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 9,18 10%
3 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ป ระเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน ทุกสัปดาห์ 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินนักศึกษาโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 10 10%
5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 10 20%
6 ผลการเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 10 20%
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
กรมศิลปากร. (2491.) ประเพณีเก่าของไทย ประเพณีเนื่องในการตาย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
กรมศิลปากร. (2531.) โบราณคดีสี่ภาค. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
โขมสี แสนจิตต์. (2552.) เมืองโบราณหริภุญไชย จากหลักฐานโบราณคดี. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชิน อยู่ดี. (2512.) คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
ประพิศ พงศ์มาศ. (2551.) “พัฒนาการการปลงศพ : ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์จากหลักฐานโบราณคดี,” ใน งานโบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า. 12-1-12-5. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปรานี วงษ์เทศ. (2534.) พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.
ผาสุข อินทราวุธ. (2548.) สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. (2551.) “พิธีกรรม “กล่องหิน” หรือ “โลงหิน” ที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังประจบจังหวัดตาก กับการตีความทางโบราณคดี,” ใน งานโบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า. 14-1-14-29. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิสิฐ เจริญวงศ์. (2515.) “พิธีศพในประเทศไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ตอนต้น,”. วารสารโบราณคดี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม, 2515).
ดุจฤดี คงสุวรรณ์. (2544.) การศึกษาพิธีกรรมปลงศพ ณ แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เทือง สกุลดี. (2518.) “ความเชื่อของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง,” วารสารโบราณคดี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม, 2518) .
นฤพล หวังธงชัยเจริญ. (2551.) “การฝังศพทารกในภาชนะดินเผา : แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน บ้านเชียง,” ใน งานโบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า. 17-1-17-13. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผาสุข อินทราวุธ, (2548,) สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี, กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วารสารศิลปะวัฒนธรรม
สำนักโบราณคดี 2537 โบราณคดีสี่ภาค เอกสารการสอน ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวปไซด์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เวปไซด์เกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของกรมศิลปากร
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เช่น การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสิต / แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา
การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต / ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ได้จัดทาไว้สื่อสารกับ นิสิต
กลยุทธ์การประเมินการสอน
เช่น
• การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
• ผลการสอบ/การเรียนรู้
• การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
• การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบและวิธีการประเมิน
การปรับปรุงการสอน
เช่น
• สัมมนา ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
• การวิจัยในชั้นเรียน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบเวลาที่ทางหลักสูตรกำหนด
4.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
4.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินตนเองของนักศึกษาต่อระดับผลการเรียนรู้
การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
5.3 ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
5.4 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชที่ได้จากการวิจัย