การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Creative Writing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสำรวจ  ค้นคว้า  รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ  ฝึกการเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เน้นสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการใช้ความคิดและจินตนาการ รวมถึงกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสำรวจ  ค้นคว้า  รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ  ฝึกการเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เน้นสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
         1.2.1    ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
         1.2.2    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1   การเข้าเรียนตรงเวลา
         1.3.2    การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
         1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการสำรวจค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงจากความคิดและจินตนาการตามความสนใจ กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
          2.2.1    ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
         2.2.2    ให้นักศึกษาใช้ความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์งานเขียนในหัวข้อที่สนใจ
         2.2.3    ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
2.3.1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
         2.3.2    การวิเคราะห์กรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
         2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
 
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการผลิตงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1    ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.3    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการ
         3.2.2    ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
         3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
         3.3.3    การฝึกปฏิบัติ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และสังคม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และช่วยกันระดมสมองในการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
4.3.1   ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
         4.3.2    ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
         4.3.3    สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
5.2.1   สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและศึกษา
         5.2.2    ให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์
5.3.1   ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
         5.3.2    ผลจากการค้นคว้าข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-4 สอบกลางภาค 8 20%
2 หน่วยที่ 5-7 สอบปลายภาค 17 20%
3 หน่วยที่ 1-7 แบบฝึกหัด / กิจกรรม / งานมอบหมาย การนำเสนองานเขียน ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
Hogue, Ann. 1996. First Steps in Academic Writing. Addison-Wesley Publishing Company. Ruangprach, Nantawan. 2005. English for Business Communication 2. Triple Education LTD. Sanchez, Hector, et al. 2006. English for Professional Success. Thomson ELT. USA.

4.  เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
          2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
         5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์