ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

Interior Architectural Design 3

1. เข้าใจ กระบวนการออกแบบ และ รวบรวมข้อมูลรูปแบบ วิธีการจัดแสดงสินค้าประเภทต่างๆและ งานระบบที่เกี่ยวข้องทราบ
2. ทราบหลักการและองค์ประกอบ ในการออกแบบแนวคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายใน พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม
3. สามารถออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่พาณิชยกรรมประเภทต่างๆทั้งภายในและภายนอก
1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย
2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนเน้นศึกษาข้อมูลเฉพาะของร้านเพื่อการพาณิชย์ กรรมและสำนักงานก่อนทำการออกแบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม โดยใช้กระบวนการออกแบบ และ รวบรวมข้อมูล หลักการและองค์ประกอบ ในการออกแบบแนวคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายใน และ งานระบบที่เกี่ยวข้อ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริงโดยใช้กระบวนการออกแบบ หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ แนวความคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายใน และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาจริง และศึกษาดูงาน
 - อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  1.1.2 มีวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ฝึกให้นักศึกษาออกแบบด้วยการพัฒนาแนวคิดของตนเองเท่านั้น  1.2.2 ตรวจรายชื่อนักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง  1.2.3 กำหนดระยะเวลาการส่งงานให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน
1.3.1   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  1.3.2   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงาน ภายในห้องเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 มีการบรรยาย  ยกตัวอย่างด้วยภาพถ่ายงานตกแต่งภายใน และภาพผลงาน การออกแบบ มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลและจัดทำรายงาน  2.2.2 ฝึกให้นักศึกษามีการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการให้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอ รายงาน และ การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1  ให้หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ พร้อมยกตัวอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ต่างๆภายในที่พักอาศัย  3.2.2   การมอบให้นักศึกษาค้นคว้าหาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ  3.2.3   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดวางผัง และออกแบบพื้นที่ต่างๆภายในที่พักอาศัย
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานรายงาน และ การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังนี้             - รายงานการศึกษาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ             - การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ออกแบบ  3.3.2   สังเกตจากกระบวนการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน ของนักศึกษ
-
-
-
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานทำรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5.2.2 รายงานนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงานและการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 42021303 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค รายงานการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอ 1 - 3 8 16 5% 5% 10%
2 3.3.1 3.3.2 5.3.1 การประเมินผลการออกแบบ(Sketch Design) การประเมินการทำงานตามกระบวนการออกแบบ ประเมินการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย 4-7 8-15 ตลอดหลักสูตร 20% 10% 40%
3 1.3.1 1.3.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- การออกแบบและจัดพื้นที่SHOP  - Architects’ Data  Shop  Spaces
- การออกแบบแสงสว่างภายในร้านค้า
- ร้านขายอุปกรณ์สื่อสาร  - ร้านขายเครื่องแต่งกาย  - ร้านขายกาแฟสด 
- ห้างสรรพสินค้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้  3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ