ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

Fundamental Physics 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ สามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ และประยุกต์วิชาฟิสิกส์พื้นฐานกับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และครอบคลุม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วยและเวกเตอร์ แรง กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานโมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง กลศาสตร์ของไหล สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
-   จริยธรรมละความรับผิดชอบ มีวินัย ต่อตนเองและสังคม
-   การเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-   การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
-   การมีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งและลำดับความสัมพันธ์
-   การมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- กำหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติอย่างเข้มงวด ในการเข้าเรียน การส่งงานและการนำเสนอผลการทดลอง ที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา
- ให้ทุกคนในแต่ละกลุ่ม ได้มีโอกาสลงมือทำแบบฝึกหัดทุกคน
- ให้ทุกคนในแต่ละกลุ่มได้มีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
- บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม
-ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด การวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัด การอภิปรายผลการทำแบบฝึกหัด
-ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา
มีความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีและหลักการในการเรียนฟิสิกส์  ได้ทั้งทางภาคทฤษฎีและทำแบบฝึกหัด เกิดความรู้และทักษะการทำงานเป็นทีม
-  จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
- กำหนดแนวทางการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในการเรียนจะเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีทั้งทฤษฎีและทำแบบฝึกหัด
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตรวจผลงานผลงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตการเรียนรู้เมื่อได้รับข้อมูลแล้วสามารถใช้ความคิด อธิบายผลของการได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและมีเหตุผล บันทึกผลการสังเกต
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางฟิสิกส์และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมอื่นๆในเชิงคณิตศาสตร์
กำหนดแนวทางการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในการเรียนจะเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีทั้งทฤษฎีและทำแบบฝึกหัด สรุปผล อภิปรายผล
ส่วนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
- ฟังบรรยายเนื้อหา
- แสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- วิเคราะห์และอภิปรายผล
ส่วนการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
เป็นการฝึกทักษะทางสมองและความคิด กับประสาทสัมผัสต่างๆ และทำแบบฝึกหัดเป็นการเรียนรู้เรื่องเนื้อหา ด้วยการสังเกตการณ์ทำงานของผู้อื่น สังเกตการณ์นำทฤษฎีไปใช้ในงานจริง ได้สัมผัสบรรยากาศของทำแบบฝึกหัด
- การมีความผิดชอบ มีวินัย ความสนใจใฝ่รู้
- การเรียนรู้ทฤษฎี
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น มีความเคารพในตนเองและคนอี่นอย่างจริงใจ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไว้วางใจต่อบุคคลอื่นๆ มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการฟังที่มีประสิทธิผลและทัศนคติเชิงบวก
-   จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์การทำงานเป็นทีม
-  ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสแสดงออกถึงการมีภาวะแห่งการเป็นผู้นำ
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
- ประเมินจากผลการประเมินโดยตัวผู้เรียนเองและโดยเพื่อน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
- ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหาเนื้อหาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
- ทักษะในการวิเคราะห์ทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม
-  ทักษะในการวิเคราะห์จุดประสงค์การทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม
- ทักษะในการวิเคราะห์แผนการทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม
- ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม
- ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขผลการทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม
- ทักษะในการวิเคราะห์การทดลองและผลการทดลองเพื่อนำเสนอผลและการอภิปรายผลการทำแบบฝึกหัดทั้งบุคคลและกลุ่ม
- แนะแนวแผนการเรียนการสอนและการประเมินทั้งบุคคลและกลุ่ม
-  แนะแนวแผนการเรียนการสอนทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งบุคคลและกลุ่ม

- แนะแนวแผนการเรียนการสอนทั้งทักษะการเรียนแบบใฝ่รู้ การเรียนเชิงวิทยาศาสตร์การทดลองและแบบฝึกหัดจุดประสงค์การทำแบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้ ทั้งบุคคลและกลุ่ม นำเสนอผลและการ    อภิปรายผลการทำแบบฝึกหัด ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
- ประเมินผลจากคุณภาพของผลการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากรายงาน  การนำเสนอ  และความเหมาะสมของสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) การทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย 2) การกำหนดเวลาการส่งงานแล้วนักศึกษาส่งตรงตามเวลาที่กำหนด 3) การเข้าห้องเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน 4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า เช่น ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่เหลือ หรือการใช้กระดาษครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น 5) เนื้อหาของรายงานที่ได้รับมอบหมาย 6) ความถูกต้องของแบบฝึกหัด 7) ความซื่อสัตย์ในการสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
2 ทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนการสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 40
3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และ สัปดาห์ที่ 18 ร้อยละ 50
      1.   ผศ.จรัส  บุณยธรรมมา. 2543. ฟิสิกส์ระดับหมาวิทยาลัย  ภาคกลศาสตร์. สุวีริยาสาส์น์. กรุงเทพฯ:
      2.   นายชวลิต  คัยนันทน์.  2541.  ฟิสิกส์ประยุกต์ (ความร้อน แสงเสียง ).กรุงเทพฯ:
      3.   ผศ.จรัส  บุณยธรรมมา.  2544.  โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์.  สุวีริยาสาส์น์. กรุงเทพฯ :
      1.   คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ :
      2.   The  Feyman  lectures  on  Physics ,  Richard  P.  Feynnan , Add :  son – Wesley  publishing  company , 1971.
       3.   Physics  scientists  &  engineers  with  modern  physics  Douglas C. Giancoli , Prentice Hall, 2009.
   1.    http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Physics1Slides.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
                1. สนทนาสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเป็นรายคน
                2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
                1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
                2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนของนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา
                3. การตรวจงานที่มอบหมาย
                4. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน
  1. ปรับปรุงการเรียนการเรียนการสอนโดยอาศัยผลการประเมินการสอนในภาคเรียนก่อนดังนี้
                (1) จัดทำใบงานประกอบกิจกรรมให้ชัดเจน จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการประกอบกิจกรรม
                (2) จัดทำสื่อ Power Point กรณีศึกษาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีกับสภาพจริงด้านฟิสิกส์
                (3) นำเสนอสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านฟิสิกส์ 
        2. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศัยผลการประเมินในข้อ 7.2
   1. ระหว่างเรียนสุ่มตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
   2. หลังจากส่งผลการเรียนแล้วสุ่มตรวจสอบความรู้นักศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาครั้งต่อไป  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
       1. จัดทำสื่อ Power Point กรณีศึกษาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีกับสภาพจริง
      2. นำเสนอสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านฟิสิกส์ 
      3. ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
      4. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย