อิเล็กทรอนิกส์

Electronic

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ประกอบ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะงานต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม  และทฤษฎีระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนำปรากฏการณ์พาห์  และส่งผ่านในสารกึ่งตัวนำ  การนำกระแสในสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติของสารพีและเอ็น จังก์ชั่นของไดโอด  ทรานซิสเตอร์  เฟต  มอสเฟต  ยูเจที และ อุปกรณ์ไทริสสเตอร์ต่างๆ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดแสงต่าง ๆ หลอดสุญญากาศ  แอลซีดี  ไอซี  ซีซีดี  วงจรไดโอด   การเร็คติไฟร์และฟิลเตอร์   วงจรทรานซิสเตอร์วงจรขยายสัญญาณและการไบอัส  เสถียรภาพของวงจรขยาย   การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การ มีความซื่อสัตย์ในการทดลองปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                              6 สามารถวิเคราะห์ผลการการทดลองปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขในปัญหาในการทำงานมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมและยกตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติติงานอิเล็กทรอนิกส์   เช่น การทำงานทดลองวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม

2. อภิปรายกลุ่ม
3.กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบ ความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฎิบัติการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการนำประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆทางวิศวกรรมไฟฟ้า
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางทฤษฏีและปฏิบัติ
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน
3.2.1  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.2.2   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.3   อภิปรายกลุ่ม
3.2.4   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้เหมาะสม
3.2.ถ   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การทำงานวงจรทรานซิสเตอร์วงจรขยายสัญญาณและการไบอัส  เสถียรภาพของวงจรขยาย   การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆ
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1.1   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ เอกสาร ตำราเรียน
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ประเมินจากการปฏิบัติงานใบงานที่ได้รับมอบหมาย
สาธิตการปฏิบัติงาน
ผลของการปฏิบัติงาน ถุกต้องและสวยงาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล