การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Application Programming

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เข้าใจหลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เข้าใจหลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้เครื่องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การจาลองการทางานเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์
ศึกษาสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจาลองการทางานเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
The study in Architectural Hardware, the features and limitations of mobile devices, tools and the language used for developing applications on mobile devices; the principle of the application on mobile devices, system interface for application, memory and data storage, user interface, communication with external systems, connection of computer system simulation to test and modify the computer system; practice on building applications on mobile devices.
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่อบุคคลองค์กรและสังคม 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 2. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 4. มอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทางาน การทางานเป็นทีม การรับฟัง
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 3. การสังเกตพฤติกรรมในการทางานเป็นกลุ่ม
1. มีความรู้ความเข้าใจสถาปัตยกรรม องค์ประกอบ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning - จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน - ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2. ประเมินจากผลงานการทาแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 3. ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้า 4. ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1. คิดและจาอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา 2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าทารายงานตามหัวข้อที่กาหนดให้และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 2. ประเมินจากงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2. พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม 3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามและการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
1. พัฒนาทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน 3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5. พัฒนาทักษะในการนาเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ 2. นาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. ประเมินจากรายงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-3 , สัปดาห์ที่ 1-6 , สัปดาห์ที่ 7-10 , สัปดาห์ที่ 7-12 สัปดาห์ที่ 1-3 ทดสอบย่อย , สัปดาห์ที่ 1-6 สอบกลางภาค , สัปดาห์ที่ 7-10 ทดสอบย่อย , สัปดาห์ที่ 7-12 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 4 , 8 , 12 , 16 สัปดาห์ที่ 4 10% , 8 25% , 12 10% , 16 25%
2 สัปดาห์ที่ 1-16 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การทางานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 สัปดาห์ที่ 1-16 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การแต่งกายและความประพฤติ ตลอดภาคการศึกษา 15%
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2560). พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น. ศุภชัย สมพานิช. (2559). คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์. กรุงเทพฯ:ไอดีซี พรีเมียร์. ศุภชัย สมพานิช. (2555). Basic Android Programming. กรุงเทพฯ:ไอดีซี พรีเมียร์.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมรวมความรู้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. การสังเกตการณ์จากการสอน 2. ผลการเรียนของนักศึกษา 3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาในการทางาน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ