การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Seminar on Tourism and Hospitality

  1.1 เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบพร้อมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมและงานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
 1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฏีต่างๆมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยให้มีการจัดสัมมนาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
2.1  เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2555)
2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2.3  เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
วิธีการ และกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวโน้มปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการร่วมกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
หมายเหตุ :
1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชานี้ต้องมีการจัดโครงการสัมมนาฯโดยจัดให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยต้องมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการอย่างน้อยจำนวน 50 คนสำหรับ Section 1 และ 2 และ อย่างน้อย 30 คน สำหรับ Section 3
2.  การจัดโครงการต้องผ่านการปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 5 ครั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง 
3. การจัดโครงการเป็นไปตามศักยภาพของนักศึกษา หากมีการคิดค่าลงทะเบียนมากกว่า 100 บาท จะได้รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนน และหากจัดโครงการสัมมนาเป็นภาษาต่างประเทศจะได้รับคะแนนพิเศษ 20 คะแนน
4.  การส่งงานทุกรายการให้ส่งถึงมืออาจารย์ผู้สอนเท่านั้น และไม่รับพิจารณางานที่ส่งที่ผู้อื่นเนื่องจากชิ้นงานไม่ถึงมืออาจารย์ผู้สอนและเกินกำหนดการส่งงาน
5.  วิชาสัมมนาฯมีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 8  สัปดาห์ และมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยผ่านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน 6 สัปดาห์และการจัดโครงการสัมมนา
(สอบภาคปฏิบัติ) 1 สัปดาห์  
6.คะแนนความประพฤติมีครั้งละ 1 คะแนน โดยนักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามใช้โทรศัพท์หรือเปิดเสียงโทรศัพท์ในห้องเรียน การขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะส่งชื่อไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาทันที โดยการมาสาย 3 ครั้ง นับเป็น 1 การขาดเรียน ทั้งนี้นักศึกษาทั้งชาย-หญิงให้แต่กายตามระเบียบมหาวิทยาลัย สีผมธรรมชาติและไม่ไว้หนวดเครา หากพบผู้ฝ่าฝืนจะหักคะแนนต่อครั้งไม่เกิน 3ครั้ง โดยครั้งที่ 4 จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน 
3.1อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซด์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.2 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาตามเวลาที่ประกาศหรือตามเวลาที่นัดเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
2)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
3. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
3. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3. การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
1. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
2. การสอบข้อเขียน
1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้
3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา
1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน
3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน
1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน
4. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 4. มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์กรความรู้ในงานอาชีพ 1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ 2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 3. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
1 BOATH114 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,4.1 -สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน -สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 3.1 -ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน -ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค -การสอบข้อเขียน ตลอดภาคการศึกษา 9,17 10%, 55%
3 1.3,2.1, 3.1, 4.1,5.1, -ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน -ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน -ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า -ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ -การสอบข้อเขียน -การเขียนรายงาน -ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน -ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) -ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน -ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ -ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 25%
 
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.ศิลปะการให้บริการ.พิมพ์ครั้งที 1.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2555.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม.พิมพ์ครั้งที่9:สำนักพิมพ์
รศ.วนิดา บำรุงไทย.การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น,2551
อเนก สุวรรณบัณฑิต,ภาสกร อดุลพัฒนกิจ.จิตวิทยาบริการ.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:อดุลพัฒนกิจ,255
 อรไท ครุธเวโช.(2561). สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยว . เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
http://www.tourism.go.th
 http://www.tourismthailand.org
 http://www.marinerthai.net
 หนังสือและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาและการบริการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา เป็นต้น
 http://www.md.go.th
      http://www.unwto.org/index.php
      http://www.dmcr.go.th
      http://www.dat.or.th
     วารสารด้านการสัมมนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้ด้วยตนเอง
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้         
· วันแรกของการเรียนอาจารย์ผู้สอนอธิบายทำความเข้าใจรายวิชากระบวนการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินในรายวิชา
· ความตรงต่อเวลา
· การแต่งกาย บุคลิกภาพ
· คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
· การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
· ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้
· แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน
· จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
· การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
· ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้
· ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการสอนตนเอง ดูจากการส่งงานของนักศึกษา การขอพบที่ปรึกษาในรายวิชา การจัดโครงการและทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
3.3 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

ทดสอบโดยการใช้ Pretest ,Posttest

การสุ่มสัมภาษณ์ตรวจรายงานและข้อสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
5.1 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม ติดต่อความคิดเห็นจากอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาสอนเดียวกัน
5.2 เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัยและปรับวิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล ให้ตรงกับการเรียนรู้