การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์

Thinking and Making Decision Scientifically

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
     1.1 เข้าใจกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
     1.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล
     1.3 เข้าใจกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์และการประยุกต์ใช้หลักการคิดทาง วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตในประจำวัน
     1.4 มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
     1. อธิบายความสำคัญของกระบวนการคิดได้
     2. บอกขั้นตอนและกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
     3. จัดกลุ่มหมวดหมู่จำแนกความแตกต่างแบ่งประเภท เปรียบเทียบ คาดคะเน จัดระบบ ประเมินคุณค่าวิเคราะห์และตัดสิน ข้อมูลข่าวสารและให้เหตุผลได้
     4. แสดงการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ได้
     5. แก้ปัญหา นำไปใช้ ในชีวิตประจำวันด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้
1. คำอธิบายรายวิชา
  
          กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
          Thinking and thought processes. The pursuit of scientific knowledge. analyzes of information and reasons. Analyzes of information and reasons. Processes of logical Decision making. Applying the principles of scientific thinking in everyday life.
             อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาตามสภาวะการที่เกิดขึ้นจริง
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
          1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
          1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม
          1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำ งานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งและลำดับความสำคัญได้
          1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
          1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบการเรียนการสอน
        1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับ ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Wed-board) การขายของผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
          1.2.2 อภิปรายกลุ่ม  
          1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
          1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
          1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
          1.3.3 ประเมินผลจากโจทย์ปัญหา(Problem – based learning)  หรือกรณีศึกษา (Case study)  
          1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
       มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบของกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
            บรรยาย อภิปราย คำถาม ระดมพลังสมอง ค้นคว้า การทำงานแบบกลุ่ม หรือรายบุคคล  นำเสนอรายงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
           2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค               
           2.3.2 ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอรายงาน
        พัฒนาความสามารถในการคิดให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
         3.2.1 ให้นักศึกษาศึกษาจากโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษา ที่ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหา แล้วนำเสนอผลงาน
               3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
               3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ แนวคิด
               3.3.2 วัดผลจากการประเมินงาน และการนำเสนองาน
               3.3.3 ประเมินจากพฤติกรรม วิธีการ และแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
              4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
              4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
              4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
              4.2.1 การตั้งคำถาม (Questioning)
                       4.2.2 อภิปรายทั้งชั้นเรียนหรือกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
              4.2.3 อภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
              4.2.4 โดยใช้การระดม พลังสมอง (Brain storming)
              4.2.5การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
              4.2.6บรรยายเชิงอภิปราย (Discussion)
                      4.2.7 โดยการนำโจทย์จากกรณีศึกษา หรือโจทย์จากปัญหามาเป็นกิจกรรม
                       4.2.8  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม หรือรายบุคคล
  
         4.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย
              4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
              4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
             5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
             5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน จากรายงาน และการนำ เสนอ
             5.1.3 พัฒนาทักษะในการกระทำข้อมูลจากกรณีศึกษา  หรือโจทย์จากปัญหา
             5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูล
             5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
             5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    5.2.1 โดยการนำโจทย์จากกรณีศึกษา หรือโจทย์จากปัญหามาเป็นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเลข หรือสถิติอ้างอิง
              5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
          5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ
          5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.3, 3.2 การทดสอบย่อย (Quiz) 4 ครั้ง 1-15 10%
2 1.2,1.3,2.1,2.4,3.1,3.2 แบบฝึกหัดประจำบท 1-15 10%
3 1.1,1.2,2.1,2.4,3.1,3.2 การสอบกลางภาค 9 30%
4 1.1,1.2,2.1,2.4,3.1,3.2 การสอบปลายภาค 17 30%
5 1.1,1.2,1.3,1.4 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-15 5%
6 1.3,4.3 การประเมินพฤติกรรมด้านความ รับผิดชอบ 1-15 5%
7 1.1,1.4,4.1,4.2,4.3 การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-15 3%
8 4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน การทา งานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิก กลุ่ม 4,5,15 4%
9 4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษา อื่นๆในรายวิชา 1-15 3%
1.1 ศรีสุรางค์ ทีนะกุล สมจิต รัตนอุดมโชติ ทรงศักดิ์  นิธิปรีชา สมศักดิ์  เทศสวัสดิ์ และ
               เวชชัย สังข์สาย.(2542). การคิดและการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิว์ด เวฟ
               เอ็ดดูเคชั้น จำกัด.
1.2 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย.
1.3 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย.
1.4 ทิพย์วัลย์ สีจันทร์. (2546). ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ ความคิดและการคิด.           
              กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
1.5 ฉววีรรณ แก้วไทรฮะ ไชยยาแซ่ยับ ชัยณรงค์ ขันผนึก  เกียรติศักดิ์  รัตนสิงหา
             วรชัย ยงพิทยาพงศ์ พพร พลกรรณ์  สุวมิล มั่นมงคล และวรรณี ธรรมโชติ. (2546).
             การคิดและการตัดสินใจ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ.
1.6 สุวิทย์ มูลคำ. (2548). ครบเครื่องเรื่องการคิด. กรุงเทพฯ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.
1.7 Alan Hausman, Howard Kahane, and Paul Tidman.(2007). Logic and philosophy :               a modern introduction. 11st ed. Canada : Nelson Education, Ltd.
1.8 David E. Bell, Howard Raiffa, and Amos Tversky. (1995). Decision making.
             The United States of America : The press syndicate of the University of
             Cambridge.
1.9 A Van Der Weide. (2003). 10th ed. Planning project management. The United
             States of America : Purdue University press.
1.10 S.K.Neogy, R.B.Bapat, A.K.Das, and T.Pathasarsthy. (2008). Mathematic
             programming and game theory fordecision making. The United States of 
             America : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
1.11 Ann Baker. (2007). Creative thinking : Problem solving across the curriculum.
            The United States of America : A & C Black
2.1 กานดา พูนลาภทวี. (2539). สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
2.2 ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น
2.3 สุทิติ ขัตติยะ และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2554). แบบแผนการวิจัยและสถิติ.
            กรุงเทพมหานคร : บจ.ประยรูวงศ์พริ้นท์ติง.
2.4 ธีระดา ภิญโญ และ อดิศัย โทวิชา. (2552). สถิติสำหรับการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : หจก.
            เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชชิ่ง.
2.5 ยุทธ ไกยวรรณ. (2549). สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพมหานคร :ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
วารสารรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
                         1.WWW. aws.com.sg
                         2. WWW. mind - map.com
                         3. WWW.Tanya PH.com
1.1 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาจากเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย
1.2 ข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย
        จากผลการเรียนของนักศึกษา
         3.1 ทำการวิจัยในชั้น เรียนในสาเหตุที่เป็นปัญหาจากนั้นนำผลวิจัยที่ศึกษาเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงการสอน
         3.2 เนื้อหาเดียวกัน (หลักสูตรเดียวกัน ) นักศึกษาต่างกลุ่มกัน เช่น กลุ่มบริหารธุรกิจกลุ่มศิลป ศาสตร์กลุ่มวิศวกรรม กลุ่มศิลปกรรม กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มเกษตร
                 3.2.1 การแสดงตัวอย่างเพื่อสนับสนุนเนื้อหาจะต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มของ นักศึกษา
                 3.2.2 หัวข้องานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกัน
          4.1 จากผลการเรียนของนักศึกษา
          4.2 จากผลการทดสอบ
          4.3 จากงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
                    (1) กระบวนการ
            (2) ขั้นตอน
            (3) กลยุทธการสอน ของผู้สอน