การถ่ายภาพ

Photography

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในลักษณะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ฝึกการจัดแสดงนำเสนอผลงาน
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและวิวัฒนาการของการถ่ายรูป และเรียนรู้เทคนิคและระบบใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้มีความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ เทคนิคและหลักการถ่ายภาพ การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และการนำเสนอผลงาน
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมีวินัย เป็นสถาปนิกนักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
1. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. จัดกลุ่มนักศึกษาช่วยงานประจำสัปดาห์
2. จัดให้นักศึกษาส่งงานที่ทำเสร็จแล้วด้วยตัวเอง ณ ชั้นส่งผลงานที่ผู้สอนจัดไว้ให้
1. ประเมินผลจากการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
2. สังเกตจากการช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์
1.  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1.  อธิบายวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการวิธีการจัดองค์ประกอบทางศิลปะการออกแบบเบื้องต้น โดยใช้องค์ประกอบมูลฐานหลักการออกแบบทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์งาน 2 มิติและ 3 มิติ
2. ฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบทางศิลปะการออกแบบเบื้องต้น โดยใช้องค์ประกอบมูลฐานหลักการออกแบบทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์งาน 2 มิติและ 3 มิติ
3.  ฝึกวิจารณ์ผลงานการออกแบบเบื้องต้น โดยใช้องค์ประกอบมูลฐานหลักการออกแบบทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์งาน 2 มิติและ 3 มิติของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1.   ตรวจผลงานของนักศึกษาทุกสัปดาห์ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในการคัดกรอกผลงานตามกลุ่ม
2.  ตรวจให้คะแนนจากผลงานที่ได้จากกลุ่มแล้ว
3. ประเมินและให้คะแนน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
สืบค้นข้อมูล ด้านประโยชน์ใช้สอยของสถาปัตยกรรมภายในอาคารพักอาศัยลักษณะพิเศษ
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1
1 42023001 การถ่ายภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมีวินัย เป็นสถาปนิกนักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้ 1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม - ประเมินผลจากการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด - สังเกตจากการช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3.1 ตรวจผลงานของนักศึกษาทุกสัปดาห์ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในการคัดกรอกผลงานตามกลุ่ม 2.3.2 ตรวจให้คะแนนจากผลงานที่ได้จากกลุ่มแล้ว 2.3.3 ประเมินและให้คะแนน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 60%
3
4
5 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 30%
- อำนวยพร บุญจำรัส,THE ART OF PHOTOGRAPHY Digital ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ
- Infopress Group, หนังสือ คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์