ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Tourism Chinese

ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์  สำนวนภาษาจีน  ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและเทศกาลในประเทศจีน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล