ระบบควบคุม

Control System

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในเชิงเวลาและเชิงความถี่ ทางเดินราก แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบด การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สำหรับแก้ปัญหาในวิชาระบบควบคุม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ทันกับการพัฒนาระบบควบคุมในปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชัน ถ่ายโอน การวิเคราะห์บล็อกไดอะแกรมและกราฟแยกการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในเชิงเวลาและเชิงความถี่ ทางเดินราก แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบด เสถียรภาพของระบบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล