คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง

Power System Quality

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นโค้งโหลด แบบต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย และลักษณะเฉพาะของโรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ และ มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า และระบบการต่อลงดิน
เพื่อเรียนรู้ถึงพื้นฐานและปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการสร้างโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจของการจ่ายโหลดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และให้เข้าใจถึงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าแก็สเทอร์ไบน์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ คำนวณ และออกแบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าแก็สเทอร์ไบน์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อเรียนรู้ถึงอุปกรณ์ประเภทต่างๆที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งรูปแบบของสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อให้ทราบพื้นฐานของการวางแผนและออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการป้องกันฟ้าผ่าสถานีไฟฟ้าย่อยตามมาตรฐาน IEEE Std. 80-2013
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล