ภาษาอังกฤษ 2

English 2

     - รู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างพื้นฐานทางภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้น  


     - เข้าใจกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 


     - พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 


     - มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
- เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 


- เพื่อให้สามารถอ่านและฟัง บทความ เอกสารและวารสาร ตำราและรายงานเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสาขา 


- เพื่อให้สามารถเก็บสาระสำคัญ  สรุปความ วิเคราะห์ความและรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง 


- เพื่อให้สามารถเขียนรายงาน และรายงานปากเปล่าเกี่ยวกับสาขาวิชา 


- เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


- เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 


- เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกที่เรียนเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 


- เพื่อพัฒนากิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 


     - เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาตะวันตก 
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา และการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้กลวิธี การเรียน ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ  
กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง 
ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
จัดให้มีโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์ 
การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา  
การส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น      (5) การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม ภาษา การสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่างๆ ส่วนในหลักการปฏิบัติเน้นการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์
2.2 วิธีการสอน 


     ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่างๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน  
ร่วมกลุ่มอภิปรายคำตอบและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในสถานการณ์ที่กำหนดให้ตามกรณีศึกษา 
ทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 
ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาการแปลบทความต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย 
ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสนอแนะวิธีการแปลด้วยภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมตามเรื่องหรือบทความที่กำหนดในกรณีศึกษา จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน 
แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
การทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
พัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มสังคมต่างๆ รู้แนวทางการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสังคมเฉพาะต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการนำความรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่างๆ 
จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสารเฉพาะ ตามบริบทของวัฒนธรรมสากล
5.2 วิธีการสอน นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด 
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
5.3 วิธีการประเมินผล การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1 - 3 Unit 4 - 6 ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 9 18 25% 25%
2 ทดสอบย่อย กิจกรรม งานมอบหมายและการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เว็บไซต์ต่างๆทีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตลอดจนแบบฝึกหัดออนไลน์ 
  การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย 


     - การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา 


     - ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้ 


     - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน 


     - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 


     - ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา 


     - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย 


     - ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน 


     - สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 


     - สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป 
  ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก 


     -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ 


     -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก 


      - ปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี