การผลิตโคเนื้อและกระบือ

Beef Cattle and Buffalo Production

เข้าใจความสำคัญของการผลิตโคเนื้อ-กระบือ เข้าใจสภาพการผลิตโคเนื้อ-กระบือภายในประเทศ  รู้จักพันธุ์โคเนื้อ  การคัดเลือกและผสมพันธุ์โคเนื้อ เข้าใจการจัดเกรดเนื้อโค และชั้นคุณภาพของเนื้อ เข้าใจการจัดการโคเนื้อ-กระบือ โรงเรือนและอุปกรณ์  เข้าใจการให้อาหาร และการสร้างสูตรอาหารเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ เข้าใจกลไกและระบบการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ในการผลิตโคเนื้อ -กระบือ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง กลไกทางสรีรวิทยาและระบบเอ็นโดรไคน์ที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ อันจะนำไปสู่การที่จะสามารถปฏิบัติการทำผสมเทียมสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ และสภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือภายในประเทศ  พันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์ การจัดการฝูงและการบริหารฟาร์มโคเนื้อและกระบือ มาตรฐานฟาร์มการจัดการของเสีย  การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค การขุนโค เกรดและคุณภาพซาก การตลาดโคเนื้อและกระบือ
สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1. มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สำนึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2. เคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. เคารพในศักดิ์ศรีของสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดี
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็นผู้นำสมาชิกกลุ่ม  ฝึกความรับผิดชอบ
5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
1.  เข้าใจความสำคัญของการผลิตโคเนื้อและกระบือ
2.  เข้าใจกายวิภาคและสรีระวิทยาที่สำคัญของโคเนื้อและกระบือ
3.  มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ การคัดเลือกและผสมพันธุ์โคเนื้อและกระบือให้เหมาะกับระบบการผลิต
4.  มีความรู้ด้านการออกแบบโรงเรือนโคเนื้อและกระบือ
4.  มีความรู้ด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อและกระบือ
5.  มีทักษะปฏิบัติต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ในฟาร์มโคเนื้อ
6.  มีความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลฟาร์ม และป้องกันโรคโคเนื้อและกระบือ
1. เน้นการเรียนการสอนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing)
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การสอบย่อย

จากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
1.   บูรณาการความรู้ในศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
2.   สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.  สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการผลิตโคเนื้อและกระบือ
4.   การวางแผนการผลิตโคเนื้อและกระบือเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา  เป็นต้น
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา
2.  การนำเสนอผลงาน
3.  การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
1.   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม   
2.   สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นำและ
      สมาชิกของกลุ่ม
3.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.   สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ประเมินความสม่ำเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5.    ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
.   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2.  ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
      เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอ และสื่อสาร
3.   เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม

จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนรายงาน ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
1.  สามารถปฏิบัติการจับบังคับโคและกระบือขนาดต่าง ๆ ได้
2.  สามารถปฏิบัติการสูญเขา ตีเบอร์ ตอนโคและกระบือได้
3.  สามารถปฏิบัติการผลิตอาหารหยาบ อาหารหมักเลี้ยงโคและกระบือ
4.  สามารถปฏิบัติการให้วัคซีน ให้ยาต่าง ๆ แก่โคและกระบือได้
5.   สามารถปฏิบัติการติดตั้งรั้วไฟฟ้าได้
1. เน้นการเรียนการสอนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing)
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1  ประเมินจากการทดสอบโดยวิธีการให้ปฏิบัติจริง
2.  ประเมินจากการทดสอบโดยวิธีการเขียนบรรยาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 4. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำสมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 1. เน้นการเรียนการสอนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา เป็นต้น 2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม 3. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 1. เน้นการเรียนการสอนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1 23024305 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล