เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

Pre Co-operative Education and Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
             เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำงานในอนาคต
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
              1.1.1   [·  ]  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
              1.1.2.   [   ]   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
              1.1.3.   [·]  มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
              1.1.4    [   ]   เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
           - สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมตามควรแก่โอกาส และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม
           - กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติ เช่น การไปปฏิบัติงานตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ ฯลฯ
           - ฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
           - การไปปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
           - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
           - การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
            2.1.1  [·]  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาสา
            2.1.2  [O]  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
            2.1.3  [·]  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลออนไลน์

ฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
              - ผลการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
              - ผลการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด
3.1.1  [·]  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
             3.1.2  [O ] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
             3.1.3  [·] มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลออนไลน์

ฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
              - ผลการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
              - ผลการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด
   4.1.1  [·]  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
           4.1.2  [·]  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม
           4.1.3  [·] สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
           4.1.4  [·]   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ
     - ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
              5.1.1    [O ] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม    
              5.1.2    [O ]  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
             5.1.3   [·] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
- มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ
            - มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสาร
- มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ
            - มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสาร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 ทดสอบความรู้ 3 10%
2 2 ทำรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งนำเสนอ 2-8 35%
3 3 การฝึกปฏิบัติงาน 11-16 35%
4 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 17 20%
เอกสารประกอบการสอนเรื่องสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
-
-
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
     - การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
     - ให้นักศึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
     การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
     - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียน
     - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
     - ประเมินจากคะแนนแบบทดสอบและความเข้าใจในเนื้อหา
     - ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
     การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
     - ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
     - สังเกตรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
     - สรุปผลการทำกิจกรรมในภาคเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
       กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการเลือกสถานประกอบการ
- ทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
     -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ
     -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
      - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสาขาและรองคณบดีที่ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน