อุณหพลศาสตร์

Thermodynamics

หลังจากเรียนวิชานี้แล้วนักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ เพื่อให้เข้าใจในกฏข้อต่างๆของเทอร์โมไดนามิกส์  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของงานและความร้อน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงที่และสภาวะคงที่ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเอนโทรปี เพื่อให้เข้าใจในหลักการของพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เพื่อให้เข้าใจในระบบของเครี่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อน
เพื่อให้การปรับปรุงมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง  และกฎข้อสอง ของอุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงที่และสภาวะคงที่ ที่มีการไหลสม่ำเสมอและสภาวะสม่ำเสมอ กระบวนการต่างๆของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน  เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความเย็น ปั๊มความร้อน
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล