งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Basic Computer Engineering Training

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ'ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนําความรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาและลงปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
-อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซด์หรือ อีเมลล์
         -อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี่'
1.1.1   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3   มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟ้งความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์
               1.1.5     เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
               1.1.6     สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
               1.1.7     มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1     บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
               1.2.2     อภิปรายกลุ่ม
               1.2.3     กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกําหนดบทบาทสมมุติ
               1.3.1     พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
               1.3.2     มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
               1.3.3     ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
               1.3.4     ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความเในการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือกลพนฐาน และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน เทคนิคการใช้
อุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2   ประเมินจากการทําแบบฝึกหัด หรือการตอบคําถามในชั้นเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ จากหลักทฤษฏี
3.2.1   สอนการคิดอย่างมีระบบ โดยการยกตัวอย่างจากสภาพต่างๆ
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการฟ้าทฤษฎีเลือกใช้ให้เหมาะสม
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติของนักศึกษา
3.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอสอบที่มีความเข้าใจ วิเคราะห์
และ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
3.3.2   วัดผลจากการนําเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างส้มพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนด้วยก้น
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้ฟ้าและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานและให้ส่งตามกําหนดเวลา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1  ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทิ้งการพูด การฟ้ง การแปล การเขียน ระหว่างการสอน
ภาคทฤษฎี และการรายงานกลุ่ม
5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ และสื่อสารสังคมออนไลน์ต่างๆ
5.1.6  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1  มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติตามหัวข้อการสอนในแต่ละ
5.2.2  อภิปรายในห้องเรียนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละเรื่อง
 
5.2.3  นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3  ประเมินจากการนําเสนองานกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,3.1 3.1 3.1,5.1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 4 8 12 16 5% 20% 5% 20%
Paul Scherz,Practical Electronics for Inventer: McGraw-Hill
1.1     การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2     แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1     การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2     ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3     การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1     สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2     การวิจัยในและนอกชิ้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนเของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1     ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2     ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ