อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Power Electronics

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ชนิดต่าง ๆ เช่น ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ ทรานซิสเตอร์กำลังแบบสองรอยต่อและแบบมอสเฟส ไอจีบีที และจีทีโอ เป็นต้น คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็กและแกนหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรแปลงผันพลังงาน วงจรเรียงกระแส ชอบเปอร์ ไซโครคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ หลักการควบคุมกระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับเบื้องต้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล