วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Electronic Circuits for Computer Engineering

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะกระแส-แรงดันและคุณสมบัติของอุปกรณ์ พื้นฐานการออกแบบวงจรทางกระแสสลับและกระแสตรงของไดโอด ทรานชีสเตอร์และเฟท ออปเเอมป์ และการประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรแกว่ง วงจรขยาย  และการประยุกต์ใช้งาน   นําสู่วงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเกต และวงจรหน่วยความจําในลักษณะต่างๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล