ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์

Hardware Laboratory

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้าน ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้าน ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจร
ปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้านเครือข่าย วงจรไฟฟ้า และวงจร
อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เแพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผลข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลีงานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้าน ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจร
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่นำมาทำใบงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอใบงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการของปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้าน ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจร 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem-base Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ปฏิบัติใบงาน วิธีการทดสอบ และทดลอง เขียนผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง
2.3.2 นำเสนอสรุปผลจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิด อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องมือสำหรับ การทำงานด้าน ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจร
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำใบงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคาะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 การปฏิบัติใบงาน โดยเน้นใบงานที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
3.3.2 วัดผลจากการประเมินปฏิบัติใบงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล