คลังข้อมูล

Data Warehouse

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของการทำงานคลังข้อมูล และการนำคลังข้อมูลไปใช้ในระบบธุรกิจ
2.1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคลังข้อมูล
2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำระบบคลังข้อมูลไปใช้งานในด้านต่าง ๆ
2.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคลังข้อมูล
2.4 เพื่อให้สามารถนำเอาคลังไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ได้
หลักการพื้นฐานคลังข้อมูล การใช้งานคลังข้อมูลของระบบงานธุรกิจแนวโน้มการใช้งานคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล แบบจำลองข้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วย OLAP การออกแบบระบบการรับข้อมูล คลังข้อมูลและดาต้ามาร์ท เมต้าดาต้า การทำดาต้าคลินซิ่ง การนำคลังข้อมูลไปใช้งานการรักษาและปรับเปลี่ยนคลังข้อมูลให้เหมาะสม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลสงวนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำคลังข้อมูล ประยุกต์ใช้หลักการทำคลังข้อมูลนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบคลังข้อมูล
เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน ฝึกปฏิบัติค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลังข้อมูล
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี ประเมินจากผลงานการทำแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้า
สามารถคิดวิเคราะห์ตามหลักการคลังข้อมูล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล จัดทำแบบฝึกหัดตามใบงานเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางคลังข้อมูล
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ตามการทำคลังข้อมูล วัดผลจากการส่งงานและนำเสนอผลงานตามกำหนด
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วยตามกำหนดเวลา
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี

 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1-12 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5 7 12 17 0% 30% 10% 30%
2 ทุกหน่วย การเรียนรู้ วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 ทุกหน่วย การเรียนรู้ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
      กิตติพงษ์ กลมกล่อม, พิมพ์ครั้งที่ 1, “การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล”, เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด : กรุงเทพฯ, 2552.
ไกรศักดิ์ เกษร, พิมพ์ครั้งที่ 1, “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,” พิษณุโลก: โฟกัสพริ้นติ้ง, 2555.
พงษ์พันธ์ ศิวิลัย, พิมพ์ครั้งที่ 1, “SQL Server 2008 ฉบับสมบูรณ์”, ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2552.
Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Excel
Christopher Adamson, Michael Venerable, Data Warehouse Design Solutions, John Wiley & Sons, Inc, 1998
William Inmon, Derek Strauss, Genia Neushloss, DW2.0 The Architecture for the Next Generation of Data Warehousing, Morgan Kaufmann Publishers, Inc, 2008
การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
สังเกตการณ์สอน ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน ปรับปรุงเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุกปี เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ