การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่

Smart Mobile Control

เรียนรู้สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา โมดูลเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน การรับภาพจากกล้องที่อยู่บนตัวอุปกรณ์พกพา การเขียนโปรแกรมฝังตัวบนอุปกรณ์พกพา เพื่อสั่งงานผ่านโปรโตคอลต่างๆ ในรูปแบบไร้สาย เช่น ไวไฟ บูลทูธ เอ็นเอฟซี อาร์เอฟไอดี หรืออื่นๆ สำหรับการควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามเป็าประสงค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล