ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical Machines Laboratory

1.1 การทดลองที่ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า 1.1.1 เพื่อสามารถหา หาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในวงจรสมมูลย์หม้อแปลง 1.1.2 เพื่อสามารถหา Voltage Regulation ได้ 1.1.3 เพื่อสามารถหาขั้วของหม้อแปลงได้ 1.1.4 เพื่อสามารถต่อวงจรหม้อแปลง 3 เฟสจากหม้อแปลง 1 เฟสได้ 1.1.5 เพื่อสามารถหากลุ่มเวคเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสได้ 1.2 การทดลองที่ 2 การควบมอเตอร์ด้วยแมคเนติก คอนแทรคเตอร์ 1.2.1ได้รู้จักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ด้วยแมคเนติก คอนแทรคเตอร์ 1.2.2 สามารถควบคุมมอเตอร์ด้วยแมคเนติก คอนแทรคเตอร์ได้ 1.2.3 สามารถออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ได้ 1.3 การทดลองที่ 3 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส 1 1.3.1 เพื่อให้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในลักษณะต่างๆกัน รวมทั้งเป็นการ Synchronous capacitor และ Synchronous inductor ได้ 1.3.2 เพื่อให้เดินเครื่องเป็น Synchronous motor แล้วหา V-curve 1.3.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของ Synchronous motor 1.4 การทดลองที่ 4 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส 2 1.4.1 เพื่อหาค่ารีแอกแตนซ์ของเครื่องกลแบบซิงโครนัสได้ 1.4.2 เพื่อหาโวลท์เตจเรกกูเลชั่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสได้ 1.4.3 เพื่อศึกษาวิธีการซิงโครไนส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับ ระบบไฟฟ้าได้ 1.4.4 เพื่อหาขอบเขตการทำงานของเครื่องกลแบบซิงโครนัส จากผังการทำงาน (Operating chart) ได้ 1.5 การทดลองที่ 5 มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวด์โรเตอร์ 1.5.1 สามารถหาวงจรเทียบเคียง ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวด์โรเตอร์ได้ 1.5.2 สามารถต่อวงจรการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวด์โรเตอร์ได้ 1.5.3 สามารถอ่านข้อมูลพิกัด Name Plate ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวด์โรเตอร์ได้ 1.5.4 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วรอบและแรงบิด n = f(T) 1.5.5 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของ n , I, PF, ŋ, Pout เทียบกับแรงบิด

1.6 การทดลองที่ 6 เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 1 1.6.1 สามารถหาวงจรเทียบเคียง ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกได้ 1.6.2 สามารถต่อวงจรการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกได้ 1.6.3 สามารถอ่านข้อมูลพิกัด Name Plate ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกได้ 1.6.4 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วรอบและแรงบิด n = f(T) 1.6.5 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของ n , I, PF, ŋ, Pout เทียบกับแรงบิด 1.7 การทดลองที่ 7 เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 2 1.7.1 เพื่อตรวจสอบหาขั้วของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 1.7.2 เพื่อตรวจสอบสภาพผิดปกติของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 1.7.3 เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกแบบกระตุ้นตัวเอง 1.8 การทดลองที่ 8 รีลักแตนซ์มอเตอร์ 1.8.1 รู้โครงสร้าง หลักการทำงานของ Reluctance Motor 1.8.2 ต่อวงจรการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า Reluctance Motor ได้ 1.8.3 สามารถอ่านข้อมูลพิกัด Name Plate ของ Reluctance Motor ได้ 1.8.4 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วรอบและแรงบิด n = f(T) 1.8.5 หาคุณลักษณะความสัมพันธ์ของ n , I, PF, ŋ, Pout เทียบกับแรงบิด 1.9 การทดลองที่ 9 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1.9.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 1.9.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงความเร็วและแรงดัน ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 1.9.3 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด 1.9.4 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 1.10 การทดลองที่ 10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 1.10.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานชนิดกระตุ้นแยก 1.10.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานชนิดกระต้นด้วยตัวเอง 1.10.3 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 1.10.4 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 และ 32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ดังนี้ หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบซิงโครนัส เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส รีลักแตนซ์มอเตอร์การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบมอเตอร์ด้วยแมคเนติกคอนแทรคเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล