เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Edudation in Business Admini

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทาววิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายหลักการและระเบียบวิธีการของสหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา ผู้ก่อตั้ง รวมถึงการปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้ฝึกทักษะอาชีพ และทักษะสังคมให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทาววิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- อภิปรายกลุ่ม
- การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทาววิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
บรรยาย ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ แก้ปัญญาโจทย์ การทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้หลักการ Cooperative Learning
- สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน
- นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์จากกรณีศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์โจทย์ และแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญหาสอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
การมอบหมายให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนอผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา มาใช้ในการแก้ปัญหา และฝึกการนำเสนอ
- บรรยายทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้านสหกิจศึกษา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมถึงความรู้พื้นฐาน รวมถึงการฝึกการนำเสนออีกด้วย
นักศึกษาจะมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์โจทย์กรณีศึกษา และการนำเสนอวิธีแก้ปัญหา
- การนำเสนอรายงาน
- รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสม
- บรรยายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- อภิปรายกลุ่ม ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แบ่งกลุ่ม อภิปรายระดมสมอง ศึกษาค้นคว้า ทำงานที่ได้มอบหมาย
- มอบหมายงานนำเสนอ โดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
- สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม งานที่มอบหมาย / นำเสนอ และสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 100034022 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3 2.1-2.7 3.1-3.5 4.1-4.9 5.1-5.6 6.1-6.8 7.1-7.4 8.1-8.3 9.1-9.5 10.1-10.4 สอบปลายภาค 17 60
2 1.1-1.3 2.1-2.7 3.1-3.5 4.1-4.9 5.1-5.6 6.1-6.8 7.1-7.4 8.1-8.3 9.1-9.5 10.1-10.4 การนำเสนองาน กิจกรรมรายสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา, 16 40
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.1 จำนวน หรือร้อยละของผู้เข้าเรียนในแต่ละครั้ง
1.2 การสนใจเรียน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 การประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชาโดยใช้แบบประเมิน
2.1 ประเมินจากผลการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดยเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
2.3 ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินการสอน
3.1 ปรับปรุงการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน และผลประเมินการสอน นอกจากนี้
3.2 หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการสอน เช่น สำรวจความต้องการในการศึกษา จัดกิจกรรมในการระดมสมอง พัฒนาวิธีการสอนโดยการจัดกิจกรรมประกอบ
4.1 ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
4.4 มีคณะกรรมการของคณะฯ พิจารณาผลการเรียนของผู้เรียน
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคเรียน ตามข้อเสนอแนะความต้องการของนักศึกษา จากผลการประเมิน และตามวิวัฒนาการโลกปัจจุบัน
5.2 ทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ในระดับหลักสูตร คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพการศึกษา