การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน

Housekeeping Operation

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานแม่บ้านของโรงแรม และเข้าใจในอุตสาหกรรมงานโรงแรม
1.2 สามารถ ประยุกต์ ความรู้มาใช้งานจริง วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการของงานแม่บ้านและแนวทางการแก้ไข  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการในงานแม่บ้าน
1.3 มีทักษะปฏิบัติของงานแม่บ้าน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีความสามารถ ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้าน และการประสานงานกับแผนกงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงแรม  จากการฝึกปฏิบัติจริง
---เดความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ทั้งต่อตนเองและกับนัก    อง--- กิจกรรมเด
ควรพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติงานจากการเปิดให้บริการห้องพักจริงในรูปแบบของห้องฝึกปฏิบัติการห้องพักด้วยระบบบริษัทจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการบูรณาการทักษะปฏิบัติ ความรู้ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริการห้องพักจริง รวมถึงระบบการดูแล บำรุงรักษา การบริหารต้นทุน การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง การจัดการงานบุคคล การควบคุมงาน การวางแผน การประเมินคุณภาพของหน้าที่งานต่างๆในแผนกแม่บ้าน  ความสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆของโรงแรม
                ควรปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบสุขาภิบาล และเครื่องใช้ที่เป็นผ้า การจัดหาวัสดุงานบ้านให้ทันต่อความต้องการใช้จริง และการกำหนดมาตรฐานของวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกให้เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานของงานแม่บ้านอย่างแท้จริง
เดความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ทั้งต่อตนเองและกับนัก    อง--- กิจกรรมเด
                      ศึกษาโครงสร้างและลักษณะงานของแผนกแม่บ้าน คุณลักษณะของพนักงานแม่บ้านหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้านจาก การทำความสะอาดห้องพักแขกและบริเวณอื่นๆ ภายในโรงแรม วิธีใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำงานที่ทันสมัยเหมาะสมกับประเภทของพื้นผิวชนิดต่างๆและการบริหารงานบุคลากรในแผนกแม่บ้าน  
1 ชั่วโมง ต่อคนต่อสัปดาห์
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน 2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 5. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ 6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.เอกสารและตำราหลัก
    - หนังสือเรียนชื่อ ขจิต กอบเดช งานโรงแรมฝ่ายห้องพัก (Room Division) งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ(Housekeeping in Hotel and Other Institutions.)
- เอกสารE book RMU. วิชางานแม่บ้าน HO 305 Housekeeping Management     
แบบฟอร์มสำหรับวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน
แบบรายงานการดำเนินงาน  ใบคุวบยอดวัสดุสิ้นเปลือง
คำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานต่างๆของแผนกแม่บ้าน
ควรเพิ่มการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ และระบบการชำระเงิน การให้ข้อมูลของการท่องเที่ยวและบริการต่างๆของห้องพักผ่านระบบ