เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ  มารยาท จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
 
 
           เพื่อเตรียมตัวให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษานั้น ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งในทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ และมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งทักษะต่างๆนี้เป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการฝึกงานสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
 
 
          ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Social network เช่น ตั้งกลุ่ม Facebook รายวิชาเตรียมสหกิจและการฝึกองานทางบริหารธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษา สั่งงาน และ ส่งงาน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กล่าวถึงการมีวินัย และการตรงต่อเวลา บอกผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บรรยายและเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ อธิบายถึงประโยชน์ของการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและผลกระทบในการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายการเขียนโปรแกรมบนเว็บ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ออกแบบ ติดตั้งปรับปรุงโปรแกรมบนเว็บ ให้ตรงกับข้อกำหนด มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ให้ฝึกปฏิบัติ
ผลการฝึกปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดและใบงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมมีวิจารณญาณในการเขียนโปรแกรมบนเว็บอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บรรยายและแสดงตัวอย่างประกอบ ให้แบบฝึกหัดและใบงานฝึกปฏิบัติโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา
ผลงานจากแบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสารมารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
จัดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อระบบงานที่นำเสนอ
นำเสนอโปรแกรมบนเว็บโดยสมาชิกในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 3.1, 3.4 สอบกลางภาค 9 50%
2 1.2, 1.7 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 3.1, 3.3, 3.4 4.4 ผลการฝึกปฏิบัติงาน 17 50%
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการรายงาน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผู้สอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นๆ