การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Human Resource Management for Tourism and Hospitality

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
                 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
1.2 สามารถ ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองและบุคคลในธุรกิจการท่องเที่ยวได้
1.3 มีทักษะปฏิบัติ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
1.4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
                  2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการฝึกงานหรือสหกิจได้
                  2.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำแผนพัฒนาตนเองได้
คำอธิบายรายวิชา      ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ  ปัญหาการแก้ไขและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  
1 ชัวโมง่ต่อคน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล