ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

Fundamental Physics 1

1. เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ ตามหัวข้อต่างๆในคำอธิบายรายวิชา 2. แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ และประยุกต์วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ 3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์และการทำงานอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
 
- เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ไปเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกล
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ห้อง 212
3.2 e-mail; kungtubtim@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3.3 e-mail; i.suchittra@gmail.com เวลา 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
1.บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคำถามหรือตอบคำถาม
2.อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ ในการทำงานกลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและ
การเป็นสมาชิก
3.กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่กระทำทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา กิจกรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา
-การนำเสนองาน
-แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา

ประเมินผลจากการทำงานเป็นกลุ่ม ความสัมพันธ์ในกลุ่ม

3.ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
2.3 วิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย คลอบคลุม เนื้อหา ทางทฤษฎีทั้งหมดในรายวิชา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประยุกต์มาใช้กับวิชาชีพ
1.ประเมินผลจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการบ้าน
3.ประเมินจากจัดทำรายงานที่นักศึกษา
4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนภาคบรรยายมีการใช้ตัวอย่างที่เหมะสม
2. พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
3. อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียน
1.สอบกลางภาคและปลายภาค
2. วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.จัดกิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
2.มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
3.การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินการเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning
2.นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบย่อย ตามความเหมาะสม 60%
2 -ทักษะทางปัญญา -ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ประเมินผลงานการทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน -การส่งงานตามที่มอบหมายรายบุคคล -ประเมินผลงานการทำงานกลุ่มจากรายงานการประยุกต์รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 กับวิชาชีพ พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 -คุณธรรม จริยธรรม -การเข้าชั้นเรียน(บันทึกเวลาการมาเรียน) -สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
สุกัญญา ทับทิม . เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (เอกสารอัดสำเนา).
ฟิสิกส์ 1. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541.
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543
กลศาสตร์เวกเตอร์ พลศาสตร์ภาคแรก . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543
กลศาสตร์วิศวกรรม. อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ . กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์,2542
โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ :
สุริยาสาส์น,2543
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
http://www.neutron.rmutphysics.com/physics/
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/formular1/index.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การประยุกต์ใช้สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนในรูปแบบการนำเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การขอรับคำปรึกษาและสังเกตการณ์ของผู้สอน
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 รวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยทำการสำรวจเบื้องต้นจากผลการประเมินการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4.2 ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนส่งเกรด
4.3 การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเดียวกันของแต่ละกลุ่มกับผลการประเมินพฤติกรรม
ผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา คะแนนสอบ นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองพัฒนาความคิดที่หลากหลาย