ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

1.1 เลือกใช้คำศัพท์และสำนวนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 1.2 อธิบายและแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กำหนด 1.3 ประยุกต์ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในการสื่อสารตามบริบทต่างๆ 1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily communication in various contexts
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)  1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. การส่งรายงานตรงเวลา 3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. Lecture 2. Flipped classroom 3. Cooperative Team Learning 4. Jigsaw Reading 5. Brainstorming, 6. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. แบบฝึกหัด 3. ตอบคำถามปากเปล่า 4. สมมติบทบาท 5. การนำเสนอ 6. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Lecture 2. Flipped classroom 3. Cooperative Team Learning 4. Jigsaw Reading 5. Brainstorming, 6. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. แบบฝึกหัด 3. ตอบคำถามปากเปล่า 4. สมมติบทบาท 5. การนำเสนอ 6. การสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Cooperative Team Learning 2. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. สมมติบทบาท 3. การนำเสนอ
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Cooperative Team Learning 2. Jigsaw Reading 3. Brainstorming, 4. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. สมมติบทบาท 3. การนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 2.3, 3.2 2.3 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 2.3 2.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด สมมติบทบาท ตอบคำถามปากเปล่า การสอบกลางภาค การนำเสนองาน/การรายงาน E-learning การสอบปลายภาค ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 5-6, 10-13 ทุกสัปดาห์ 9 5-6, 12-13 ทุกสัปดาห์ 17 10% 5% 10% 15% 5% 20% 10% 5% 20 %
หนังสือ English for Everyday Communication ของมทร.ล้านนาผลิตเอง (Cengage)
Strect 2A, Susan Stempleski, Oxford
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำ โดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ไดดังนี้ - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้ - การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล - ผลการสอบ - การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - มีการวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในมุมมองต่างๆ