การจัดนิทรรศการศิลปกรรม

Art Exhibition

1.1รู้ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ 1.2เข้าใจกระบวนการ ในการจัดนิทรรศการทางด้านศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ 1.3เข้าใจถึงกานใช้วัสดุอปกรณ์ให้เหมาะสมกับการจัดนิทรรศการ 1.4เห็นความสำคัญในการจัดนิทรรศการศิลปกรรม
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชาการจัดนิทรรศการศิลปกรรมสำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกีบศึกษากระบวนการจัดนิทรรศการด้านศิลปกรรมให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าไปตามยุคสมัยของสังคมโลก
ศึกษาทฤษฎี กระบวนการจัดการทางด้านศิลปกรรมการวางแผนดำเนินการจัดนิทรรศการ ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมตามยุคสมัย
1 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมในแต่ละรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังให้มองเห็นคุณค่าในอาชีพทางศิลปะ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในวงการ ศิลปกรรม การจัดนิทรรศการศิลปกรรม และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 การเสนอโครงการนิทรรศการและจัดทำผลงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 การให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกลุ่ม
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในแนวทางเฉพาะตน ทั้งในส่วนวิธีคิดในการสร้างรูปแบบ การลงมือปฏิบัติงาน ที่จะต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการจัดทำโครงงานนิทรรศการเฉพาะบุคคล โครงการนิทรรศการกลุ่ม การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบงานนิทรรศการ เป็นต้น
2.2.1 การบรรยายประกอบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวจากแฟ้มภาพของผู้สอน แฟ้มภาพทางสื่อระบบออนไลน์และตัวอย่างประกอบในแต่ละนิทรรศการ
2.2.2 การอภิปราย ทำงานกลุ่ม นำเสนอรายงาน วิเคราะห์ สรุปผล
2.2.3 การปฏิบัติงานจัดทำสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานงานนิทรรศการ เช่น แผ่นพับ การ์ดเชิญ โปสเตอร์ เป็นต้น
2.3.1 ประเมินจากการนำเสนอผลงานโดยดูทั้งเนื้อหาแนวทางเฉพาะตน รูปแบบผลงานในด้านความงาม ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแฟ้มผลงานส่วนบุคคล
2.3.2 ประเมินจากการจัดนิทรรศการกลุ่มมอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของงาน
2.3.3 ประเมินผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
พัฒนาความสามารถในกระบวนการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาระหว่างการดำเนินการทั้งในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอผลงานให้มีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการจัดลำดับการทำงานให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
ให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มและวิเคราะห์ผลงานในแต่รูปแบบของการจัดนิทรรศการ ว่ามีข้อดีและเหมาะสมกับรูปแบบตลอดจนเนื้อหาที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
3.3.1 ประเมินจากการนำเสนอผลงานโดยดูทั้งเนื้อหาแนวทางเฉพาะตน รูปแบบผลงานในด้านความงาม ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานในรูปแบบแฟ้มผลงานส่วนบุคคล
3.3.2 ประเมินจากการจัดนิทรรศการกลุ่มมอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของงาน
3.3.3 ประเมินผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
จัดกิจกรรมกลุ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการเฉพาะตนและกลุ่ม เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และสูจิบัตร เป็นต้น โดยการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ผลงาน โดยการให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทั้งผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนปลายภาคเรียน
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
4.3.5 ประเมินจากการผลสัมฤทธิ์ในการจัดนิทรรศการกลุ่มต่อสาธารณะชน
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะในรูปแบบต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมในลักษณะ 2 มิติ 3 มิติ และInstallation Art จากทางสื่อออนไลน์
5.1.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การดาว์นโหลดรูปภาพเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างผลงานศิลปกรรม การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
5.2.1นำเสนอผลงานตัวอย่างทั้งที่เป็นภาพนิ่งและคลิปวิดิโอศิลปะจากแหล่งข้อมูลต่างๆในระบบออนไลน์
5.2.2แนะนำให้นักศึกษาสืบค้นและค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ต่างๆในวงการศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและหยิบยกข้อมูลในการค้นคว้ามาอธิบายร่วม
6.1.1 มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้ตามที่แนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์และการจัดนิทรรศการกลุ่ม
6.2.1 ใช้วิธีการสอนด้วยการบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
6.2.2 ใช้วิธีการสอนด้วยการศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปกรรมการนอกชั้นเรียน  
6.2.3 ใช้วิธีการสอนด้วยการให้คำแนะนำเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลนอกเวลาเรียน
6.3.1ประเมินผลตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานส่วนตนและผลงานกาจัดนิทรรศการกลุ่ม
6.3.2ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5,6 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ตามจำนวนชิ้นงานที่กำหนด ตลอดภาคเรียน 50%
2 1,2,3,4,5,6 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 50%
1.1หนังสือการจัดนิทรรศการศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2หนังสือผลงานศิลปินที่จัดแสดงเดี่ยวในนิทรรศการศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3หนังสือผลงานศิลปินที่จัดแสดงกลุ่มในนิทรรศการศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1 เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก เว็บไซต์ต่างๆที่เป็นตัวอย่างการจัดนิทรรศการศิลปกรรมในรูปแบบต่างใน ประเทศและต่างประเทศ
2.3 แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเช่นหอนิทรรศการศิลปกรรมทั้งส่วนของภาครัฐบาลและหอศิลปกรรมเอกชน
www.rama9art.org www.art.com www.labiennale.org www.singaporebiennale.org www.biennialfoundation.org www.bacc.or.th www.mot-art-museum.jp http://museum.menard.co.jp
เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4 ผลการสำรวจความพึ่งพอใจของผู้เรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็น และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.3การศึกษาดูงานงานนิทรรศการศิลปกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อศึกษาดูการพัฒนาในองค์ความรู้ด้านการจัดนิทรรศการในระดับสากล
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
5.3การศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปกรรมนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ