โปรแกรมสำเร็จ 1

Package Program 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ได้ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จแต่ละชนิด โดยการนำโปรแกรมสำเร็จมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จที่เหมาะสมในปัจจุบัน และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ และระบบ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งและวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในปัจจุบันและการนำไปประยุกต์ใช้งาน
อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี
ความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.4 มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กำหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.5 กำหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
1.3.3 จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
2.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
2.2.3 จัดการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
2.3.5 ประเมินจากงานที่นำเสนอ
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
3.1.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.1.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1 กรณีศึกษาทางการจัดการโครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม
3.2.2 ใช้สถานประกอบการฝึกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข
3.2.4 เน้นถึงศาสตร์และศิลป์ รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอผลงานและให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอผลงานจริง
3.3.1 ประเมินจากการนำเสนอโครงการ อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.1.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.2 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน
4.2.4 มีกิจกรรมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.3.3 มีการร่วมประเมินทั้งอาจารย์และนักศึกษา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.4 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.1.5 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการดำเนินงาน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5.2.3 มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12034101 โปรแกรมสำเร็จ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.4 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 30% 30%
2 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 4.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าและนำเสนอ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30% 10%
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. Advance Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2550.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
พนิดา พานิชกุล. 2546. การจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
-
เนคเทค. Microsoft Power Point. http://www.nectec.or.th
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ข้อเสนอแนะผ่านทางอินเตอร์เน็ตและช่องทางอื่นที่อาจารย์ผู้สอนจัดไว้
-ผลการสอบของนักศึกษา
-การทดสอบเก็บคะแนนเพื่อประเมินการเรียนรู้
-การสังเกตจากการสอน
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนใน 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
-สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
-การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ
-สลับปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลายในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่น