โครงงานวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Project

เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธามาจัดทำโครงงานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพี่เลี้ยง สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ สามารถนำโครงงานไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอโครงงานได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา  33059398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการแก้ปัญหา   ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
-  อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษานอกห้องเรียนผ่าน e-mail
-   อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
-  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้คำปรึกษาตามตารางนัดหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล