คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Computer aided Architectural Drafting

   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจหลักการ  วิธีการและสามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
   ให้ความตระหนักในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้
   ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อเป็นนำโปรแกรมไปปรับใช้กับวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะและปัญญา
    ฝึกทบทวนปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    จัดกลุ่มเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน โดยแบ่งงานในความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มและสรุปการทำงานภายในกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงการประยุกต์โปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาหลักการ วิธีการ การใช้คำสั่ง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
1.2.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม ภายใน  ห้องเรียน
มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  ปฏิบัติการใช้โปรแกรม การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาแนวทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินผลจากผลงานในการใช้โปรแกรม
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำงานเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งาน
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
3.3.2 วัดผลจากการประเมินผลงานการใช้งานโปรแกรม
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเรียนการสอน หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำมาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากงานการใช้โปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 4.1-4.3 5.1-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 4.1-4.3 5.1-5.3 6.1-6.3 สังเกตจากการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ประเมินจากผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 1.1-1.3 3.1, 4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คู่มือโปรแกรม AutoCAD
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากผลงานของอาจารย์