การจัดดอกไม้แบบไทย

Thai Flower Art

เพืJอให้นักศึกษารู้หลักในการจัดและประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย เข้าใจวิธีการจัดดอกไม้ในพิธีกรรมท ศาสนา งานบวช งานแต่งงาน และงานศพ เข้าใจวิธีจัดทําเครื่องแขวนแบบไทย มีทักษะในการจัดทําดอกไม้ รูปแบบต่างๆตามประเพณีไทยและเห็นความสําคัญในศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พืนฐานเป็นการเตรียมความพร้อมในการนําความรู้ ความเข้าใจให้มีทักษะใน การจัดดอกไม้แบบไทยให้ทันสมัยตามนิยมที ท้องตลาดต้องการและเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ดํารงค์ไว้อย่างถูกต้อง
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกการจัดดอกไม้แบบไทย การจัดดอกไม้ในพิธีกรรมทางศาสนา งานบวช งาน แต่ง งานศพ และการจัดทําเครื่องแขวน
อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาหลังและก่อนเรียน

 

อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1 ชัวโมง/สัปดาห์(เฉพาะ รายที ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที ต้องพัฒนา
1.1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ่อเวลาตรงต และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิงวดล้อม
         1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
1.2.1 ให้ความสําคัญในวินัยตรงเวลาการต การส่งงานในเวลาทีกำหนด
 
1.2.2 สอดแทรกความซื6อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
 
1.2.3 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนทีเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย
1.2.4 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.5. ผู้สอนประพฤติตนเป็ นแบบอยางที ดี่
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที ให้และตรงเวลา
1.3.2  มีการอ้างอิงเอกสารที ได้นํามาทํารายงานางถูกต้องและเหมาะสม่อย
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที มอบหมาย
2.1 ความรู้ที ต้องได้รับ
2.1.1 เข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาอยางกว้างขวางเป็่ นระบบ
 
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ทังในรายวิชา และวิชาที เกยวข้องเพื ่อยอดองค์ความรู้อต 2.2 วิธีการสอนบรรยาย
2.2.1  ใช้การสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้
 
2.2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 2.2.3   มอบหมายให้นักศึกษาทําผลงานที ต้องพัฒนนงานสิชิงประดิษฐ์
 
2.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื+อทําคุ่มือประกอบชิ้นงานที่พัฒนา
 2.2.5 อภิปรายเกี่ยวกบความสําคัญของคุณค่าการจัดดอกไม้แบบไทย

 
2.2 วิธีการสอนบรรยาย
2.2.1  ใช้การสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้
 
2.2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 2.2.3   มอบหมายให้นักศึกษาทําผลงานที ต้องพัฒนนงานสิชิงประดิษฐ์
 
2.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อทําคุ่มือประกอบชิ้นงานที่พัฒนา
 2.2.5 อภิปรายเกี่ยวกบความสําคัญของคุณค่าการจัดดอกไม้แบบไทย

 
. .    ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่ เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
. .    ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษารูปแบบผลงานที พัฒนา
.  ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
3.1.1 คิดอยางมีระบบพื่นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
3.1.2 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
การมอบให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษที ให้วิเคราะห์และแกไขปัญหา และการนําเสนอผลงาน
. .    อภิปรายกลุ่ม
. .    วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการเสนอรูปแบบผลงานที เหมาะสม
. .    การสะท้อนแนวคิดจากการพัฒนาผลงาน
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
. .    วัดผลจากการประเมินโครงการ การนําเสนอผลงาน
. .    สังเกตพฤติกรรมการแกไขปัญหา
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี
4.1.2 สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสร้างสรรค์่
4.1.3 แสดงภาวะผู้นํา และผู้ตามได้อยางเหมาะสม่
4.1.4 มีความรับผิดชอผลของการกระทําและการนําเสนอ
กาหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผู้นํานสมกาชิกกลุรเป็่มและผลัดกนเป็ น ผู้รายงาน
. .  ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
. . ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิโดยการจัดอภิปรายเห็ และเสวนา งานที มอบหมายที ให้ค้นคว้า
     ใช้วิธีการสอนแบบเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื อฝึ กการยอมรับ ความคิดเห็นของ ผู้อื่นด้วย เหตุผล
. .    ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีกำหนด
. .   ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
. .    ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 
5.1.2  สามารถเลือกสื6อ และเครื6องมือในการสืบค้น็บข้อมูลเก ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศได้อยางเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื6อสาร ได้อยางมีประสิทธิภาพ่
5.2.1 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานําเสนอหน้าชั
 
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ มอบหมาย
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
 
5.3.2 ประเมินจากผลงาน
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานตามแบบที กําหนดได้
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
6.1.3 สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขในสภาพจริงได้
. สาธิตประกอบการบรรยายทุกครั งก่อนให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติและให้คําแนะนําทุก ขันตอน
 
 สร้างเจตคติที ดีต่อการฝึกปฏิบัติ
ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
.ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที"ดีในการปฏิบัติงาน
 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที"ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝึกทักษะตลอดเวลา
 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ประเมินจากผลงานสําเร็จ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 24051211 การจัดดอกไม้แบบไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล