โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Project

1.1 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงานที่เป็นลักษณะ รูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1.2 เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาระบบงานตามหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความถนัด ซึ่งเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   1.3 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงระเบียบวิธีในการนำเสนอความรู้ต่อที่ประชุมได้อย่างชัดเจน สามารถ นำผู้ฟังให้ติดตามเนื้อหาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการบรรยายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถพื้นฐาน ในการจัดทำโครงงานและการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถเขียนรายงานของโครงงาน ฯ ฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการได้  
ปฏิบัติการโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การนำเสนอโครงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ ทรัพย์สินทางปัญญา ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม และทดสอบ รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ การวัดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา เป็น S และ U
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเฟซบุ๊กของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาแต่ละคน ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ทางวิชาการต่างๆ แก่
   นักศึกษา (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (1.2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ (1.3)

1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (1.5)
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (1.7)
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการพูดคุยซักถามปัญหา และให้คำปรึกษา นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์ไม่กระทำการทุจริตโดยคัดลอกผลงานของผู้อื่น

1.2.3 เน้นเรื่องการตรงต่อเวลา ทั้งเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การส่งเอกสาร และการเข้าสอบนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เน้นให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งงานความรับผิดชอบกัน
1.3.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินตนเองจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเเละทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  (2.1)
             2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา (2.2)
             2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด  (2.3)
             2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์  (2.4)
            2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง (2.5)
             2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  (2.6)
             2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (2.7)
             2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.8)
              2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
              2.2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา
   2.2.3 กำหนดให้มีการจัดทำรายงานของโครงการ โดยมีเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนผลการดำเนินงานของโครงงาน
2.3.1   สอบความก้าวหน้าและสอบจบของโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จากคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน ตัวชิ้นงาน และรูปเล่มรายงานของโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับสมบูรณ์
3.1.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ (3.1)
3.1.2  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ (3.2)
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ (3.3)
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง เหมาะสม (3.4)
            3.2.๑   มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นความรู้ใหม่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอ
          3.2.2   กำหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
3.2.3   นำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ ตลอดจนการจัดทำโครงงานฯ ที่ทำต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.3.1   สอบความก้าวหน้าและสอบจบโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จากคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง
3.3.2   ประเมินผลจากการนำเสนอต่อคณะกรรมการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามระหว่างการนำเสนอ
4.1.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม (4.3)
4.1.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.6)
4.2.1  ส่งเสริมให้มีการถาม-ตอบคำถามหลังการนำเสนออย่างอิสระ
4.2.2  ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีการแบ่งงานความรับผิดชอบกัน
4.2.3  นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับหรือมอบหมาย
4.3.1  การสังเกตพฤติกรรมขณะนำเสนองานในด้านการวางตน
4.3.2  ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ   
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (5.1)
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (5.1)


5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (5.2)
5.1.3 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม (5.4)
 
 
5.2.1  มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2.2   กำหนดให้ต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
5.2.2   นำเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม
5.3.1   การตรวจผลงาน การอ้าอิงแหล่งข้อมูล
5.3.2   การประเมินการนำเสนองานในด้านความเหมาะสมของภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้
5.3.3   การประเมินตนเองและการประเมินซึ่งกันและกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 22109407 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบความก้าวหน้าของโครงงาน ผลสอบความก้าวหน้าของโครงงานจากคณะกรรมการ 8 30%
2 การสอบจบโครงงาน ผลสอบจบโครงงานจากคณะกรรมการ 14 40%
3 รูปเล่มปริญญานิพนธ์ ความถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์รูปเล่มปริญญานิพนธ์ 17 20%
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน จำนวนการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย การนำเสนอการสอบต่อคณะกรรมการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คู่มือการพิมพ์รูปเล่มปริญญานิพนธ์, 2552.  
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ