วงจรไฟฟ้า 2

Electrical Circuit 2

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง การวิเคราะห์วงจรแบบลูปและคัตเซต การวิเคราะห์ฟังก์ชันวงจรข่าย วงจรข่ายสองทาง ความถี่เชิงซ้อนความสัมพันธ์ของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อน และการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงลาปลาสสำหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษารายวิชาขั้นสูงอื่นๆต่อไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและสื่อทางสังคมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรอันดับ 1 อันดับ 2 และการวิเคราะห์ผลการตอบสนองเชิงเวลาของวงจรด้วยสัญญาณแบบต่างๆ การวิเคราะห์วงจรข่ายสองทางแบบต่างๆความถี่เชิงซ้อนความสัมพันธ์ของผลการตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อน การวิเคราะห์วงจรแบบข่ายโนดลูปและคัตเซท การใช้ลาปลาสเพื่อการวิเคราะห์และประยุกต์วงจรข่ายแบบต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ต่อการเรียน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขในปัญหาในการทำงาน มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรอันดับ 1 อันดับ 2 และการวิเคราะห์ผลการตอบสนองเชิงเวลาของวงจรด้วยสัญญาณแบบต่างๆ การวิเคราะห์วงจรข่ายสองทางแบบต่างๆความถี่เชิงซ้อนความสัมพันธ์ของผลการตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อน การวิเคราะห์วงจรแบบข่ายโนดลูปและคัตเซท การใช้ลาปลาสเพื่อการวิเคราะห์และประยุกต์วงจรข่ายแบบต่างๆ
บรรยายและแสดงตัวอย่างการคำนวณ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนและนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรในแบบฝึกหัดหลังการบรรยายแต่ละหัวข้อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามเจตนาของผู้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี ประเมินจากการเข้าเรียนและการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าบนพื้นฐานและทฤษฎีทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
บรรยายและแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากวงจรไฟฟ้าด้วยสัญญาณแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และต้องอาศัยความเข้าใจ วัดผลจากการประเมินการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและการอธิบายความเข้าใจให้ผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
มอบหมายการบ้านแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปรึกษาและแบ่งปันความาเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้เรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 2 ด้วยกัน
ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนให้ผู้เรียนด้วยกันในห้องเรียน ประเมินจากคะแนนสอบย่อย 
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้าน การแปล ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ตำราภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พัฒนาทักษะการอธิบายวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ และการใช้ โปรแกรมเพื่อช่วยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและคำนวณ เช่น PSpice และ MATLAB
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสาร ตำราเรียน และอินเตอร์เน็ต
2. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงตัวเลขบนกระดานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
มีทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจริงในเบื้องต้น มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ให้ผู้เรียนคิดรูปแบบวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา มอบหมายงานให้ผู้เรียนจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมินจากการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน ประเมินจากการทดสอบย่อย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดสอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 32021203 วงจรไฟฟ้า 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 4 ทดสอบย่อยครั้งที่ 5 ทดสอบย่อยครั้งที่ 6 สอบปลายภาค 2 6 8 9 11 12 14 17 5% 5% 5% 25% 5% 5% 5% 25%
2 1.1, 1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2, 4.1 – 4.6, 5.3-5.4 วิธีการวิเคราะห์ปัญหา การนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku (2012). Fundamentals of Electric Circuits, 5th edition McGraw-Hill.
2. รศ. ดร. สุริภณ สมควรพาณิชย์ และ รศ. ขนิษฐา แซ่ตั้ง, หนังสือหลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 1.
3. รศ. ดร. สุริภณ สมควรพาณิชย์ และ รศ. ขนิษฐา แซ่ตั้ง, หนังสือหลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ