การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการบัญชีและด้านอื่นๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง

 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
3.1 เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 3.2 เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระบวนการ การฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
เน้นการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพบัญชีองค์กรในประเทศหรือหน่วยงานของรัฐนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้นโดยมีพนักงาน ที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาทราบเพื่อการประเมินผลการศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินัยในตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่เข้ารับการฝึกงานได้

1.1.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายและผู้ร่วมงาน
           1.1.4   มีจิตสำนึก และปฏิบัติตนเองที่คำนงถึงประโยชน์ส่วนรวมมกกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (1.1.1)

จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการกำหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางวลาปฏิบัติงานและการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (1.1.2) จัดทำคู่มือการฝึกงานวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (1.1.2, 1.1.3) ประสานงานการควบคุมการฝึกงานวิชาชีพระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงซึ่งแต่งตั้งโดยสถานประกอบการ

จัดให้มีอาจารย์นิเทศก์ประจำตัวนักศึกษา
1.3.1 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดย พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3.2 ประเมินตนเองโดยนักศึกษา ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
  
มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
      2.2.1 กำหนดสถานประกอบการณ์สำหรับการฝึกต้องเป็นสำนักงานทำบัญชี รับทำบัญชี และหรือต้องฝึกในหน่วยงาน/ฝ่าย/ส่วนงานด้านบัญชีเท่านั้น

ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษาวิชาชีพ

ทำการทดสอบความรู้หลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น
2.3.1 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากพี่เลี้ยง
2.3.2 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงานจากอาจารย์นิเทศและ
2.3.3 ประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
     3.2.1  มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
             3.2.2   ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1) งานที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับรายวิชาใดที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
                        2) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ยังไม่ได้เรียนรู้จากสถานศึกษาแต่เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับจากสถานประกอบการ
                        3) ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
                        4) แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
3.3.1 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากพี่เลี้ยง
3.3.2 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงานจากอาจารย์นิเทศและ
3.3.3 ประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
3.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานของนักศึกษาหลังจากการฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามรรถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ(วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะทีดีของนักวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2   ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
4.2.3   ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกันจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.3.1  การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
4.3.2  การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้  
มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ นำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1   มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
5.2.2   ให้มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจาโดยมีการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
5.3.1 คุณภาพของรายงาน และการนำเสนอ ประเมินโดยอาจารย์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11016301 การฝึกงานทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หลักเกณฑ์การประเมิน การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น ค่าคะแนนประเมิน มากกว่า 70 คะแนน พ.จ. หรือ S-พอใจ(Satisfactory) ค่าคะแนนประเมิน ต่ำกว่า 70 คะแนน ม.จ. หรือ U-ไม่พอใจ(Unsatisfactory) 4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามแบการประเมินโดยพิจารณาจาก 1. ผลการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยงฯ 2. บันทึกผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศ 3. รายงานโครงงานหรื กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 1. ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงสถานประกอบการ (โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการฝึกงานทางวิชาชีพ ) 50 คะแนน 2. ประเมินโดยอาจารย์นิเทศนักศึกษา 20 คะแนน 3. ประเมินจากรายงานผลการฝึกงาน 30 คะแนน รวม 100 คะแนน 10-17 30
2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานของพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกงาน สามารถ Create งานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ดี สามารถนำความรูัที่ได้เรียนมาปรับใช้กับการทำงานในสถานประกอบการจริง การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานวิชาชีพ อาจารย์นิเทศและหัวหน้าสาขาประชุมร่วมกันพื่อทำความเข้าใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 10-17 30
3 นักศึกษาสามารถปฏิบัิติงานตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แบบประเมินผลการฝึกงาน 1-17 30%
4 นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาทำการบอกเล่าให้เพื่อนๆ ได้รับประสบการณฺ์ไปพร้อมๆ กัน ประเมินจากการนำเสนอสิ่งที่ได้รับ ประสบการณ์ แง่คิดจากการฝึกงานในทุกๆ ด้าน 17 10%
-
คู่มือการจดบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา
-
นักศึกษา
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกงานวิชาชีพโดยการตอบแบบสอบถามการฝึกงานวิชาชีพ
1.2 พนักงานที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการ
มีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกงานวิชาชีพในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกงาน คุณลักษณะที่เหมาะสมของนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
 
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ประเมินการฝึกงานวิชาชีพโดยใช้แบบสอบถามจากบัณฑิตว่าได้ใช้ประสบการณ์จากการฝึกงานวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ในการทำงานจริงมากน้อยเพียงใด และวัดผลความรู้หลังจากการออกฝึกงานเสร็จสิ้น
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจากผู้ประกอบการและบัณฑิต
อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาประมวลผลการฝึกงานวิชาชีพจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากพนักงานพี่เลี้ยงจัดทำรายงานสรุปผล
นักศึกษามีการฝึกงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสาขาหรือไม่  นักศึกษาประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับสถานที่ฝึกงานของนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับจากสถานประกอบการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนานักศึกษาในรุ่นต่อไป